plende

INFORMACJE O KIERUNKU

WYDZIAŁ: Wydział Lekarski

TYP STUDIÓW: jednolite studia magisterskie

JĘZYK PODSTAWOWY: polski

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 lat

FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne

LIMIT MIEJSC: 75

Szczegółowe informacje 

 

 


 

OPIS KIERUNKU

W zakresie wiedzy absolwent będzie znał i rozumiał funkcje organizmu człowieka, objawy i przebieg chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

W zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, a także stany zagrażające życiu, wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent będzie gotów do nawiązania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta, propagowania zachowań prozdrowotnych, wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

 

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób izapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.

Absolwenci kierunku otrzymają dyplom i tytuł zawodowy (kwalifikacje) lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, uzyskując po jego zdaniu prawo wykonywania zawodu lekarza w:

- publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych

- ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich,

- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.

Ukończenie studiów umożliwi podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki w szkołach doktorskich.


 

OPŁATA ZA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

                                                             

Studia w uczelni są płatne.

Opłata rekrutacyjna - 85 zł

Opłata zgodna z harmonogramem płatności 2000 zł.

Poniższe kwoty dotyczą płatności za semestr.

I ROK

za jeden semestr 20 000

II ROK 

za jeden semestr 21 000

III ROK 

za jeden semestr 22 000

IV ROK

za jeden semestr 23 000

V ROK 

za jeden semestr 24 000

VI ROK 

za jeden semestr 25 000

 

KREDYT NA STUDIA MEDYCZNE 

 

 


REKRUTACJA

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2022/23:

1) Termin dokonania rejestracji w IRK i opłaty rekrutacyjnej – 11.08 – 09.09.2022r.

2) Ogłoszenie listy rankingowej – 10.09.2022r. Lista zamiast danych osobowych zawierać będzie: Identyfikator w systemie IRK, (dostępny dla każdego kandydata na jego koncie w systeme IRK - Moje konto - Dane identyfikacyjne) 

3) Termin składania dokumentów oraz dokonania opłaty wpisowej – 11.09 – 16.09.2022r.

4) Termin ewentualnej rekrutacji uzupełniającej – 17.09 – 22.09.2022r.

5) Ogłoszenie listy rankingowej rekrutacji uzupełniającej – 23.09.2022r.

6) Termin składania dokumentów rekrutacji uzupełniającej – 23.09 – 29.09.2022r.

 

PROCES REKRUTACJI:


Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 11 sierpnia 2022 i trwa do dnia 30 września 2022 roku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów zobowiązani są do:

1) dokonania rejestracji w IRK do dnia 09.09.2022r. w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK, dostępnym pod adresem: irk.amisns.edu.pl oraz spełnienia wszystkich warunków określonych dla jej potwierdzenia. W systemie należy załączyć scan świadectwa z wynikami matur.

Kandydaci będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), zobowiązani są potwierdzić ten status poprzez zamieszczenie w IRK skanu dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r. – pod rygorem pozostawienia wniosku o przyjęcie na studia bez rozpoznania.

AMiSNS nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do IRK.

Ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi drogą elektroniczną, a stanem faktycznym oraz nieuzupełnienie wyników maturalnych w IRK spowoduje skreślenie kandydata z list rankingowych.

2) wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Opłatę należy dokonać na nr konta 66 2030 0074 5385 0001 1290 4187

      BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,  wpisując w tytule imię, nazwisko, kierunek studiów.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji na studia.

Do postępowania kwalifikacyjnego na studia może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z następujących dokumentów:

1) świadectwo dojrzałości z wynikami z egzaminu maturalnego - dotyczy kandydatów ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną;

2) zaświadczenie z OKE z wynikami z pisemnego egzaminu maturalnego - dotyczy kandydatów z „nową maturą” zdawaną od roku 2005.

Komisja Rekrutacyjna tworzy zbiorczą listę osób zakwalifikowanych na kierunek lekarski, zwana dalej listą rankingową, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, aż do wypełnienia przyznanego uczelni limitu przyjęć na kierunek lekarski z podaniem wysokości osiągniętych punktów rekrutacyjnych przez poszczególnych kandydatów.

Pozostałe osoby, spełniające wszystkie warunki, wpisywane są na listę rezerwową.

Postępowanie konkursowe ma formę konkursu świadectw dojrzałości.

Lista rankingowa nie jest listą osób przyjętych na studia.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.