Uwaga – nowy obowiązek dla studentów!

15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określana w przestrzeni publicznej jako tzw. „ustawa Kamilka”. W praktyce oznacza to obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi.

Nowe przepisy to także nowy obowiązek ustawowy dla studentów, którzy mają zostać dopuszczeni, w ramach realizacji obowiązującego ich programu studiów (ćwiczenia kliniczne/zajęcia praktyczne przy pacjencie, praktyki studenckie), do działalności m.in. związanej z leczeniem, edukacją, opieką nad małoletnimi lub świadczeniem usług psychologicznych (tj. osobami poniżej 18 roku życia).

W związku z wyżej wymienioną zmianą przepisów, tj. ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.)  studenci kierunków: lekarskiego, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, położnictwa, pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii są zobowiązani do niezwłocznego przedłożenia:

I. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec,

II. oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec,

III. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »