ERASMUS+

Program Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

W ramach tej akcji wspierani są pracownicy dydaktyczni i administracyjni instytucji szkolnictwa wyższego, aby mogli oni wziąć udział w działaniach na rzecz rozwoju zawodowego za granicą, a także pracownicy przedsiębiorstw, którzy uczą i szkolą studentów lub pracowników w instytucjach szkolnictwa wyższego. Działania te mogą obejmować zarówno okresy nauczania – STA, jak i szkolenia – STT (takie jak obserwacja pracy, okresy przyglądania się działalności dydaktycznej i szkolenia).
Celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom, w tym pracownikom przedsiębiorstw, nauczania lub szkolenia za granicą w ramach rozwoju zawodowego, aby:
• dzielili się swoją wiedzą fachową;
• doświadczyli nowych środowisk nauczania;
• zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania, jak również umiejętności cyfrowe;
• nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz osiągania celów programu;
• wymieniali się dobrymi praktykami i zacieśniali współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego;
• lepiej przygotowywali studentów do rozpoczęcia pracy.

Ponadto celem jest wspieranie opracowywania transnarodowych i transdyscyplinarnych programów nauczania, a także innowacyjnych sposobów uczenia się i nauczania, w tym współpracy online, uczenia się opartego na badaniach naukowych i podejścia opartego na wyzwaniach, aby sprostać wyzwaniom społecznym.

Formularz zgłoszeniowy pracownika AMiSNS do udziału w programie Erasmus+

Erasmus+ wspiera wyjazdy w celach szkoleniowych pracowników uczelni wyższych.
Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim, lub w organizacji spoza sektora w kraju uczestniczącym w programie.
Do takich organizacji należą np. przedsiębiorstwa, organy publiczne, partnerzy społeczni, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe.

Czas trwania

Okres szkolenia w ramach współpracy między dwoma krajami uczestniczącymi w programie musi trwać co najmniej dwa dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.
Okres szkolenia w ramach współpracy między krajem uczestniczącym w programie a krajem partnerskim musi trwać co najmniej pięć dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Więcej informacji

Skontaktuj się z Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej, aby dowiedzieć się, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.
Więcej informacji o możliwościach szkolenia i doskonalenia zawodowego można znaleźć na stronie IMOTION.

Erasmus+ wspiera wyjazdy za granicę w celu gościnnego prowadzenia zajęć na uczelniach wyższych.
Jako wykładowca możesz przez jakiś czas nauczać na uczelni w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim.

Czas trwania

Okres pobytu w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie musi trwać co najmniej 2 dni i co najwyżej 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.
Okres pobytu w ramach współpracy między krajem uczestniczącym w programie a krajem partnerskim musi trwać co najmniej 5 dni i co najwyżej 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Podczas Twojego pobytu za granicą nauczanie musi zajmować Ci co najmniej 8 godzin tygodniowo (lub w przeliczeniu na krótszy okres pobytu).

Więcej informacji

Skontaktuj się z Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej, aby dowiedzieć się, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Wybierając uczelnię do której pracownik chciałby wyjechać w ramach Erasmus STA, pracownik powinien sprawdzić listę uczelni krajów partnerskich z którymi AMiSNS ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (lista jest dostępna u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+).
W sprawie dostępności mobilności w danej instytucji prosimy kontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

W sytuacji kiedy nie odnaleziona została żadna interesująca pracownika oferta z listy partnerów, można poszukać innej uczelni (posiadającej Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE)) w obszarze Unii Europejskiej. Warunkiem jest to, aby uczelnia przyjmująca pracownika zgodziła się podpisać umowę międzyinstytucjonalną z naszą uczelnią na wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych (opcjonalnie pracowników administracji).
Liczba mobilności w zakresie, zarówno Staff Mobility for Training, jak i Staff Mobility for Teaching jest ograniczona.

Należy podpisać z uczelnią/instytucją przyjmującą porozumienie o mobilności. 

Porozumienie o mobilności określa program zajęć, jaki ma zostać zrealizowany podczas wykładów lub szkoleń. Porozumienie musi zostać zatwierdzone przez pracownika uczelni, uczelnię wysyłającą (AMiSNS) oraz uczelnię lub organizację przyjmującą pracownika uczelni.

Porozumienie o mobilności określa elementy programu wykładów lub szkoleń za granicą i podkreśla wspólną odpowiedzialność instytucji lub organizacji wysyłającej (AMiSNS) oraz instytucji lub organizacji przyjmującej za jakość tego programu.

Porozumienie o mobilności w zakresie nauczania

Porozumienie o mobilności w zakresie szkoleń

Dostępne również u koordynatorów Erasmus+ (pok. 020 Budynek C)

Następnie należy wypełnić elektroniczny Formularz zgłoszeniowy na udział w Programie Erasmus+.

Kolejnym elementem rekrutacji będzie przeprowadzenie kwalifikacji wniosków przez Komisję Rekrutacyjną. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kryteriami rekrutacji kandydatów. Opracowane kryteria zgodne są z zasadą równości szans, sprawiedliwą rekrutacją oraz przejrzystą i spójną procedurą wyboru.

Kryteria będące brane pod uwagę przy rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie:

kwalifikacje zawodowe kandydatów odpowiadające specyfikacji mobilności,
motywacja kandydatów do wzięcia udziału w mobilności,
gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu (przygotowanie, mobilność, wdrożenie i upowszechnienie rezultatów),
znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z wymogami instytucji przyjmującej.
Na podstawie protokołu Komisji zostanie wyłoniona lista kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski kandydatów, które zostaną złożone po rozdysponowaniu wszystkich środków finansowych, mogą zostać zarejestrowane na liście rezerwowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zakwalifikowaniu do programu, należy przystąpić do wypełnienia dokumentów, których wymaga AMiSNS.

  • Umowa finansowa pomiędzy AMiSNS a pracownikiem zostanie przygotowana na podstawie dostarczonych dokumentów, na miejscu u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ :
  • Potwierdzenie zawartego ubezpieczenia na cały okres mobilności (kopia umowy ubezpieczenia)
    Uczestnik mobilności na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie. Szczegółowe informacje pod sekcją Kwestie organizacyjne.
  • Oświadczenie o rejestracji w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Odyseusz”
    Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: odyseusz.msz.gov.pl.
  • Oświadczenie z banku o posiadanym koncie bankowym. Należy podać oświadczenie z banku o posiadanym koncie walutowym (stypendium jest wypłacane w EUR).

Po skompletowaniu dokumentów (nie wcześniej niż 30 dni przed i nie później niż 10 dni przed mobilnością), możliwe będzie podpisanie umowy finansowej. Umowę należy podpisać u Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+. Pracownik zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania umowy finansowej.

Zawarcie umowy finansowej pomiędzy AMiSNS, a pracownikiem stanowi podstawę do przyznania grantu na wyjazd.

Całkowite dofinansowanie mobilności: Kwota dofinansowania = liczba dni szkolenia x stawka dzienna do danego kraju + dofinansowanie kosztów podróży.

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym, a data zakończenia mobilności będzie ostatnim dniem, w jakim Uczestnik zgodnie z umową finansową – musi być obecny w instytucji przyjmującej.

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów pracowników obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu Erasmus+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

STAWKI STYPENDIALNE (WSPARCIE INDYWIDUALNE)
DLA PROJEKTÓW MOBILNOŚCI Z KRAJAMI UE I KRAJAMI TRZECIMI STOWARZYSZONYMI Z ERASMUS+
dla konkursu wniosków w roku 2023

Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+ (distance calculator).

Stypendium programu Erasmus+ nie podlega opodatkowaniu.

Po powrocie z wyjazdu pracownik musi rozliczyć się z AMiSNS w ciągu 7 dni od zakończenia wyjazdu określonego w liście potwierdzającym – Confirmation of Stay (Confirmation of Teaching, Confirmation of Training).
Confirmation of Stay – zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności oraz, że planowany program prowadzenia zajęć/szkolenia został zrealizowany.

Jednym ostatnich etapów rozliczenia jest wypełnienie Raportu uczestnika, oceniającego pobyt zagraniczny pracownika.

Czym są raporty uczestników?
Uczestnicy projektów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności mogą zostać poproszeni o przekazanie informacji zwrotnej na temat swoich doświadczeń poprzez wypełnienie Raportu uczestnika .
Do uczestników wysyłane są automatyczne e-maile z zaproszeniem do wypełnienia raportu w EU Survey w celu podzielenia się swoimi opiniami na temat doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniu w zakresie mobilności w ramach programów Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności.
Uczestnik otrzymuje e-mail z dedykowanym linkiem do raportu uczestnika. Ten link nie wygaśnie. Indywidualny raport uczestnika jest wypełniany online w EU Survey i jest dostępny w różnych językach.
Uczestnik może zapisać ankietę jako wersję roboczą i przesłać ją. Po przesłaniu uczestnik może pobrać wersję PDF swojej opinii, ale nie ma możliwości ponownej edycji formularza.

 

Kwestie organizacyjne:

Uczestnik mobilności na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. NFZ wystawia EKUZ najwcześniej miesiąc przed wyjazdem za granicę.

AMiSNS zapewnia wyjeżdżającym pracownikom dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC.

Co to jest EKUZ i jak go uzyskać?

Uczestnik otrzyma stypendium jako ryczałt na koszty utrzymania i na koszty podróży. Ostateczna kwota zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności jak określono w umowie i kwoty ryczałtowej określonej na podróż.

W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi AMiSNS wspiera uczestników w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania (np. akademiki), możliwe jest także poszukiwanie zakwaterowania we własnym zakresie.

Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Należy podać oświadczenie z banku o posiadanym konte walutowym (stypendium jest wypłacane w EUR).

Uczestnik musi dostarczyć zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności oraz, że planowany program prowadzenia zajęć/szkolenia został zrealizowany. Po powrocie z wyjazdu pracownik musi rozliczyć się z AMiSNS w ciągu 5 dni od zakończenia wyjazdu określonego w liście potwierdzającym – Confirmation Of Stay.

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności. Zgodnie z zapisami umowy, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. System wyśle ​​automatycznie uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności. W emailu podany będzie link do raportu. Raport Uczestnika ma formę ankiety online, zawierającej głównie pytania zamknięte.

Uczestnik, który nie złoży Raportu/ Confirmation of Stay, może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE.

Najważniejsze dokumenty:

  • Dostępna u koordynatorów programu Erasmus+ (pok. 020 Budynek C) 

Porozumienie o mobilności określa program zajęć, jaki ma zostać zrealizowany podczas wykładów lub szkoleń. Program musi zostać zatwierdzony przez pracownika uczelni, uczelnię wysyłającą oraz uczelnię lub organizację przyjmującą pracownika uczelni.

Porozumienie o mobilności określa elementy programu wykładów lub szkoleń za granicą i podkreśla wspólną odpowiedzialność instytucji lub organizacji wysyłającej oraz instytucji lub organizacji przyjmującej za jakość tego programu.

Porozumienie o mobilności w zakresie nauczania

Porozumienie o mobilności w zakresie szkoleń

Dostępne również u koordynatorów Erasmus+ (pok. 020 Budynek C)