ERASMUS+ Student

Już wkrótce szczegóły programu Erasmus+ na rok 2023!​

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorami programu pod adresem: erasmus@amisns.edu.pl, telefonicznie (tel. 451 177 575) lub osobiście w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (budynek C, pokój 020).

Najważniejsze dokumenty:

 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania i stosowania wzoru “Porozumienia o programie studiów” (Learning Agreement for Studies)
 • Learning-agreement_studies_form_final (wzór porozumienia o programie studiów SMS)
 • Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies

Kwestie organizacyjne:

Każdy stypendysta powinien uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Student również powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie – rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.
W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej NFZ.
W każdym z państw UE/ EFTA obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot.
Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania – na koszt ubezpieczalni – niezbędnych badań okresowych.
Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą powinien być uzgodniony wcześniej z dziekanem. W formularzu są wyszczególnione nazwy przedmiotów, które zamierza student studiować oraz tym przedmiotom przyporządkowaną liczbę punktów ECTS. Stypendysta Erasmusa musi zdobyć 30 ECTS w semestrze, czyli 60 ECTS w ciągu roku. Porozumienie o programie zajęć ma być podpisane przez studenta, uczelnią partnerską i dziekana AMiSNS.

 

Erasmus+ Online Linguistic Support (Wsparcie językowe online) jest narzędziem mającym na celu zapewnienie lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Od 1 stycznia 2015 roku rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy,uczestnictwo w kursie językowym.

Test biegłości językowej student wypełnia w terminie określonym przez AMiSNS – po otrzymaniu informacji z OLS;

Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa na podjętą decyzję o wyjeździe.
Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje automatyczne przyporządkowanie przez system do osoby kursu językowego on-line.Kurs nie jest obowiązkowy.

Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym.

Udział w kursie językowym on-line jest możliwy wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej – zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez uczestnika mobilności jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez beneficjenta (nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku).

Dotyczy osób z tzw. mniejszymi szansami, które kwalifikują się do otrzymania dodatku.

Należy podać oświadczenie z banku o posiadanym konte bankowym.

Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (odyseusz.msz.gov.pl)

Koszty podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są ze stypendium które wypłacane jest przez AMiSNS przed wyjazdem. Stypendium wypłacane jest w Euro natomiast osoby z prawem do stypendium socjalnego i z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dodatkowe stypendium w PLN.
Przed rozpoczęciem mobilności student otrzymuję 80% kwoty stypendium, pozostałe 20% wypłacane jest po powrocie z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu dokumentacji z wyjazdu.
W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi AMiSNS wspiera swoich studentów w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania (np. akademiki, hostele studenckie), możliwe jest także poszukiwanie zakwaterowania we własnym zakresie.

Uczestnik musi dostarczyć zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności. Po powrocie z wyjazdu Uczestnik musi rozliczyć się z AMiSNS w ciągu 5 dni od zakończenia wyjazdu określonego w liście potwierdzającym – Confirmation Of Stay.

Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych na uczelni macierzystej. Tutaj powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez studenta egzaminów w dotychczasowym okresie studiów. Transcript of Records potwierdza dziekanat.

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności. Zgodnie z zapisami umowy, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. System wyśle ​​automatycznie uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności. W emailu podany będzie link do raportu. Raport Uczestnika ma formę ankiety online, zawierającej głównie pytania zamknięte.

Brak któregokolwiek z dokumentów lub raportu może być podstawą wezwania studenta do zwrotu całego wypłaconego mu stypendium UE.

Zasady rekrutacji

Dla studentów wyjeżdżających

W ramach programu Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia do uczelni partnerskiej za granicą (SMS) lub wyjazd na praktyki za granicę (SMP). Studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych krajach partnerskich z innych regionów świata.

Każdy ze studentów biorący udział w programie może zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie Erasmus+ (czyli w innym kraju programu) lub w kraju partnerskim z innego regionu świata. To, do jakich krajów i uczelni będzie można wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z uczelniami zagranicznymi (lista jest dostępna u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+).

Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za granicą i nie może zakładać wyłącznie pracy badawczej, kwerendy bibliotecznej czy poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej lub pisania tej pracy. Działania te mogą jedynie towarzyszyć realizacji określonego programu studiów.

Nie jest możliwe jednoczesne realizowanie mobilności w ramach modułów „Erasmus+/studia” i „Erasmus+/ praktyki”.

Mobilność w ramach programu Erasmus+ nie może być realizowana w trakcie urlopu dziekańskiego.

 

Okres mobilności

Student może w całym jednym cyklu studiów wyjechać na kilka różnych rodzajów mobilności w przeciągu 12 miesięcy. W przypadku jednolitych studiów magisterskich okres ten dotyczy 24 miesięcy.

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

 

wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy,
wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy,
wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.

Okres mobilności studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą.

Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.

 

Stawki dofinansowania

Osoby zakwalifikowane do programu otrzymują dofinansowanie, mające w założeniu wyrównać różnicę w kosztach utrzymania oraz podróży między Polską a krajami programu.

Stawki stypendialne ustalane są co roku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża oraz konkursu wniosków w ramach którego uczelnia ma podpisaną umowę finansową z Narodową Agencją.

Dokładne kwoty dofinansowania ustalane są każdorazowo przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i różnią się w zależności od grupy krajów.

Narodowa Agencja określiła następujące stawki stypendialne dla umowy KA103-2020:

Tabela A – Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka stypendium w €

520

500

450

Tabela A – Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Kraje należące do danej grupy

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka stypendium w €

620

600

550

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

 

Dodatkowe dofinansowanie mogą otrzymać osoby:

 • których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • posiadające decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i AMiSNS.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasady:

 • równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,
 • równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.,
 • transparentności i przejrzystości określonych kryteriów naboru.

Pełna kwota stypendium dla uczestnika mobilności z prawem do dodatku socjalnego, obliczona proporcjonalnie do długości pobytu w danym kraju docelowym, będzie wypłacana w PLN z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER. Wyjazd studenta z dodatkiem socjalnym jest jednak traktowany jak wyjazd w ramach ERASMUS+, zatem w trakcie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia obowiązują te same reguły.

W momencie rekrutacji student musi mieć przyznane stypendium socjalne.

UWAGA - student jest uprawniony wyłącznie do jednego stypendium – albo ze środków z Programu PO WER wypłacanych w PLN albo ze stypendium w ramach Erasmus+ wypłacanego w EURO

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Kraj

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

3 069 PLN

2 984 PLN

2 771 PLN

Wyjazdy studentów posiadający orzeczenie o niepełnosprawności

Kraj

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

2 217 PLN

2 131 PLN

1 918 PLN

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

2 643 PLN

2 558 PLN

2 345 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

mogą dodatkowo otrzymać zwrot rzeczywistych kosztów związanych z niepełnosprawnością, np.:

– wymaganej opieki lekarskiej,

– dodatkowych kosztów rehabilitacji, leków,

– materiałów dydaktycznych, dodatkowego ubezpieczenia itp.

 

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ może otrzymać dodatkową kwotę w wysokości określanej na podstawie specjalnego wniosku. Wniosek składany jest do Narodowej Agencji, po uprzednim zaopiniowaniu przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Wniosek musi być przesłany do Narodowej Agencji bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności. W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów Uczestnik w szczegółowy sposób musi określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności – inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt wymaga uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Rozliczenie odbywa się na zasadzie udokumentowania kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność posiadania dowodów finansowych.

Wniosek oraz ogólne informacje o warunkach przyznania dofinansowania dostępne są na stronach internetowych:

.

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory-dokumentow/

otrzyma stypendium w podwyższonej wysokości o tzw. „dodatek socjalny” w wysokości 853 zł na każdy miesiąc oraz zaliczkę na poczet kosztów, jakie zostaną poniesione z tytułu niepełnosprawności, pod warunkiem ich akceptacji przed wyjazdem przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, a następnie przez Narodową Agencję. Rozliczenie kwoty tej zaliczki następuje na podstawie dowodów finansowych potwierdzających, że koszty rzeczywiście zostały poniesione.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

 • niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu),
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) – jako kwota ryczałtowa uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego,
 • niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej,
 • niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych),
 • niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy),
 • niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia),
 • niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).
 • Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek musi być zaopiniowany u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Jeśli oceniając wniosek Uczelniany Koordynator będzie miał wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od Uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Uczestnik mobilności ubiegający się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą), które zostaje wyliczone na podstawie złożonego wniosku.

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, o którym mowa po terminie wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego) nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty „dodatku socjalnego”. Uczelnia ma obowiązek zachować zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

 

Więcej informacji o programie PO WER: www.power.gov.pl, frse.org.pl

 • studentom wyjeżdżającym z dofinansowaniem z programu Erasmus+ zaleca się posiadanie rachunku bankowego w walucie EURO, ponieważ pozwala to uniknąć przewalutowania na PLN. Natomiast studentom otrzymującym stypendium z programu PO WER zaleca się posiadanie konta w PLN, ponieważ ich dofinansowanie całkowicie wypłacane i rozliczne jest w złotówkach. Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub w oddziale banku prowadzącym konta AMiSNS.
 • w celu dokonania przelewu grantu, akceptowane są numery rachunków bankowych założonych w bankach komercyjnych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) – bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/
 • płatność stypendium – przelew bankowy na rachunek uczestnika mobilności – następuje w dwóch transzach:
 • pierwsza: w ciągu 30 dni od podpisania „Umowa na wyjazd studenta na studia w programie Erasmus+”, jednak nie później niż w pierwszym dniu mobilności; stanowi ona 70% całego dofinansowania, obliczonego dla pełnego okresu pobytu w uczelni goszczącej, określonego w umowie; (warunek konieczny – podpisanie umowy stypendialnej w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem mobilności).
 • druga: płatna po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu mobilności, na podstawie potwierdzonego faktycznego czasu studiów w uczelni docelowej. Terminowość płatności zależy od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
 • kwota stypendium obliczona zgodnie z planowanym czasem studiów w uczelni przyjmującej wynikającym z „Letter of Acceptance” przesłanego uczestnikowi jest określona w umowie o wyjazd jako „dofinansowanie maksymalne”. Oznacza to, że pobyt dłuższy nie wpływa na zwiększenie kwoty dofinansowania, natomiast rozliczony pobyt krótszy o co najmniej 5 dni niż ten wynikający z umowy obniża kwotę stypendium proporcjonalnie do liczby dni, o które został skrócony okres mobilności.
 • skrócenie czasu mobilności może wynikać jedynie z nagłej konieczności lub działania tzw. siły wyższej. Jego konsekwencją jest zwrot części stypendium.
 • minimalny okres pobytu na studiach w ramach ERASMUS+ to 3 miesiące (90 dni). Pobyt krótszy powoduje konieczność zwrotu całego stypendium. Wyjątek od tej reguły akceptowany jest jedynie w przypadku wyjazdów na niektóre uczelnie partnerskie w Wielkiej Brytanii, w których trymestr bywa o kilka dni krótszy niż 3 m-ce.

Studenci są uprawnieni do udziału w rekrutacji, jeśli spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • są zarejestrowani na studiach I lub II stopnia studiów,
 • w momencie realizacji mobilności są studentami co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia,
 • znają język wykładowy w uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń.

W rekrutacji nie mogą wziąć udziału:

 • studenci II roku studiów drugiego stopnia i V roku jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci, którzy na realizowanym stopniu studiów wykorzystali dotychczasowy kapitał mobilności, tj. maksymalnie 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów (licząc okres studiów oraz praktyk w ramach programu Erasmus+) lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych,
 • studenci, którzy w czasie mobilności zagranicznej planują przebywać na urlopie dziekańskim,
 • studenci, którzy otrzymują dofinansowanie z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich studiów,
 • studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim,
 • studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku – nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub o wyjazd całoroczny,
 • studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym, jednak każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Wyjazdy studentów na studia (SMS) krok po kroku

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w pierwszej kolejności powinny sprawdzić informacje o potencjalnych uczelniach docelowych, ich ofertach dydaktycznych i wymogach dotyczących znajomości języka. Mobilność w ramach ERASMUS+/studiów może być realizowana tylko w uczelni, z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna dla kierunku, na którym studiuje kandydat, ważna w roku akademickim, w którym ma miejsce wyjazd. Wykaz uczelni umieszczony jest na stronie (link).

Kandydaci przed przystąpieniem do rekrutacji proszeni są o kontakt ze swoim dziekanatem, a następnie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link) na udział w programie Erasmus+ w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji (link). Formularz musi być uzgodniony i podpisany przez studenta i dziekana, a następnie dostarczony osobiście do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Kolejnym elementem procesu rekrutacji będzie kwalifikacja aplikacji przez Komisję. Na podstawie protokołu Komisji zostanie wyłoniona lista kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.

Wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez pocztą elektroniczną o wynikach rekrutacji.

Po zamknięciu rekrutacji decyzje podjęte przez komisje nie mogą ulec zmianom, chyba że występuje działanie tzw. sił wyższych, powodujących niemożność realizacji określonych mobilności i weryfikacji postanowień.

Studenci zakwalifikowani muszą zapoznać się z procedurą i kryteriami składania wniosków, przeglądając strony internetowe instytucji przyjmujących, do których zostali wybrani, i aplikować do nich zgodnie z ustalonymi terminami. Niektóre instytucje mogą wymagać aplikacji on-line. Dlatego oprócz dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez instytucję przyjmującą należy również wziąć pod uwagę wymagania dotyczące składania wniosków on-line. Termin składania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej, dlatego należy wcześniej zapoznać się z warunkami przyjęcia.

Realizacja wyjazdu może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez studenta pisemnego Listu Akceptacyjnego (Letter of Acceptance) ze strony uczelni partnerskiej lub instytucji zagranicznej oraz po podpisaniu indywidualnej umowy z AMiSNS.

Umowa na wyjazd studenta na studia w programie Erasmus+ z AMiSNS – szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni zagranicznej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus+. Stypendium będzie przekazane studentowi na indywidualne konto bankowe prowadzone w EURO / lub w PLN (dla studentów ze stypendium socjalnym oraz niepełnosprawnym), dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto.

W celu podpisania indywidualnej umowy z AMiSNS należy dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ AMiSNS:

 

Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie zajęć)
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą powinien być uzgodniony wcześniej z dziekanem. W formularzu są wyszczególnione nazwy przedmiotów, które zamierza student studiować oraz tym przedmiotom przyporządkowaną liczbę punktów ECTS. Stypendysta Erasmusa musi zdobyć 30 ECTS w semestrze, czyli 60 ECTS w ciągu roku.

Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z Procedurą zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą.

Porozumienie o programie zajęć ma być podpisane przez studenta, uczelnią partnerską i dziekana AMiSNS.

Ubezpieczenie
Każdy stypendysta powinien uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

AMiSNS zapewnia wyjeżdżającym studentom dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC (w przypadku odbywania praktyk).

3. OLS (Online Linguistic Support)

Erasmus+ Online Linguistic Support (Wsparcie językowe online) jest narzędziem mającym na celu zapewnienie lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Od 1 stycznia 2015 roku rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Test biegłości językowej student wypełnia w terminie określonym przez AMiSNS – po otrzymaniu informacji z OLS.

Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa na podjętą decyzję o wyjeździe.
Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje automatyczne przyporządkowanie przez system do osoby kursu językowego on-line. Kurs nie jest obowiązkowy.

Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym.

Udział w kursie językowym on-line jest możliwy wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej – zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez uczestnika mobilności jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez beneficjenta (nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku).

Podawany adres e-mail studenta w formularzu zgłoszeniowym powinien być aktualny i poprawnie napisany, ponieważ za jego pośrednictwem jest wysłana informacja o sposobie logowania do OLS.

Brak wypełnionego początkowego i końcowego testu powoduje, że mobilność nie może zostać rozliczona.

4. Oświadczenie o rejestracji w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Odyseusz”.

Zaleca się, aby student zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. odyseusz.msz.gov.pl (https://odyseusz.msz.gov.pl/).

5. Oświadczenie z banku o posiadanym koncie walutowym.

W przypadku banków w Polsce numer konta powinien mieć na początku litery PL i 26 następujących cyfr. W przypadku banków zagranicznych musi być podany pełny IBAN (czyli numer konta) oraz konieczny jest SWIFT lub BIC-CODE.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są podać numer rachunku prowadzonego w EURO. Jedynie osoby, które otrzymują dofinansowanie z programu POWER zobowiązane są podać numer rachunku prowadzonego w PLN.

6. Kopia decyzji wydziałowej o przyznaniu stypendium socjalnego lub kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób z tzw. mniejszymi szansami, które kwalifikują się do otrzymania dodatku.

Po powrocie ze studiów/praktyk za granicą student powinien w pierwszej kolejności przedłożyć w Dziekanacie Wydziału dokumenty w celu zaliczenia semestru/semestrów studiów:

 • Transcript of Records (Wykaz zaliczeń)

Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych na uczelni macierzystej. Tutaj powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez studenta egzaminów w dotychczasowym okresie studiów. Transcript of Records potwierdza dziekanat.

 • Aktualna wersja Learning Agreement oraz ew. zmian (cześć „before mobility” i „during mobility”) – potwierdzone przez Dziekana wydziału macierzystego i Osobę odpowiedzialną za kształcenie w jednostce zagranicznej.
 • Potwierdzenie długości pobytu na Uczelni Partnerskiej (Confirmation of Stay) – wydanego przez uczelnię przyjmującą w momencie wyjazdu potwierdzającego okres fizycznej mobilności w uczelni przyjmującej
 • Drugi test językowy w systemie OLS – link zostanie automatycznie przesłany na adres email studenta bezpośrednio z platformy OLS.
 • Raport końcowy w systemie Mobility Tool

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności. Zgodnie z zapisami umowy, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. System wyśle automatycznie uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności. W emailu podany będzie link do raportu. Raport Uczestnika ma formę ankiety online, zawierającej głównie pytania zamknięte.

Komplet dokumentów należy dostarczyć też do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ AMiSNS.

Brak któregokolwiek z dokumentów lub raportu może być podstawą wezwania studenta do zwrotu całego wypłaconego mu stypendium UE.

 

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP) krok po kroku

Studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, mogą ubiegać się o wyjazd na praktykę po ukończeniu:

I roku studiów,
II stopnia (magisterskich),

 

Absolwenci uczelni również mogą skorzystać z wyjazdu na praktyki, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów. Praktyka zawodowa absolwenta musi się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia danego stopnia studiów (od obrony do zakończenia mobilności może upłynąć max. 12 miesięcy). Czas pobytu na praktyce jest wliczany do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

studenci: sugerowany jest okres wakacyjny, po ukończeniu semestru, tj. czerwiec – wrzesień; praktyka w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania zgody dziekana na wyjazd,
absolwenci: jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia w okresie trwania projektu, z którego wyjazd jest finansowany.

Czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może pokrywać się z czasem odbywania studiów w programie Erasmus+.

Praca wykonywana w ramach praktyki musi być zbieżna z profilem studiów studenta.

Realizacja praktyk może odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach.

Nie jest możliwe odbywanie praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych lub odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, jak również w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+, oprócz krajów formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie internetowej Programu.

Po odnalezieniu firmy, w której student chciałby odbyć swoją praktykę, należy skontaktować się z potencjalnym praktykodawcą.
Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od praktykodawcy, student powinien ustalić wstępnie termin odbycia praktyki, zapytaj o kwestię zakwaterowania i ewentualnego dodatkowego wsparcia finansowego, a także o możliwość uzyskania wstępnego programu praktyki.
W programie Erasmus+ na praktykę wyjechać można do zagranicznej instytucji nieakademickiej np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale).

Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, a także w instytucjach dyplomatycznych i przedstawicielstwach własnego kraju.

Studenci, którzy po zakończonej rekrutacji zakwalifikowali się na wyjazd i zostali powiadomieni o decyzji przez koordynatorów programu oraz otrzymali potwierdzenie od organizacji zagranicznej, zobowiązani są do przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia w AMiSNS w celu podpisania umowy finansowej na dofinansowanie na wyjazd:

 

Learning Agreement for Traineeships (Porozumienie o programie praktyk).

Learning Agreement (LA) to umowa między studentem, organizacją przyjmującą i wydziałem macierzystym, określająca program praktyk, które student ma odbyć w jednostce przyjmującej. Porozumienie zawiera opis planowanych praktyk, jakie student jest zobowiązany zaliczyć w organizacji zagranicznej.

Po zatwierdzeniu przez dziekana student powinien złożyć dokument (zatwierdzony podpisem Dziekana oraz przez organizację zagraniczną) u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + w celu podpisania umowy finansowej AMiSNS – student.

W dokumencie muszą znajdować się dokładne ramy czasowe odbywania praktyk (dzień, miesiąc, rok) w celu późniejszego naliczenia stypendium.

Do spisania umowy o dofinansowanie dopuszczalny jest skan dokumentu LA przed wyjazdem.

Można dokonywać zmian w trakcie mobilności w części LA During Mobility. Zmiany należy ustalać z Dziekanem Wydziału i Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus + oraz organizacją przyjmującą.

Planowany zakres praktyk należy konsultować z Dziekanem Wydziału i Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus +.

 

Ubezpieczenie OC i NNW, karta EKUZ

Student powinien posiadać ubezpieczenie do czasu przed podpisaniem umowy, które zobowiązany jest dostarczyć do AMiSNS (do wglądu) w momencie podpisania umowy o dofinansowanie: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas pobytu i podróży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Dodatkowo wymagana jest ważna karta EKUZ.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Oświadczenie z banku o posiadanym koncie bankowym.

W przypadku banków w Polsce numer konta powinien mieć na początku litery PL i 26 następujących cyfr. W przypadku banków zagranicznych musi być podany pełny IBAN (czyli numer konta) oraz konieczny jest SWIFT lub BIC-CODE.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są podać numer rachunku prowadzonego w EURO. Jedynie osoby, które otrzymują dofinansowanie z programu POWER zobowiązane są podać numer rachunku prowadzonego w PLN.

 

Test językowy OLS

Erasmus+ Online Language Support jest narzędziem mającym na celu zapewnienie lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Test biegłości językowej student wypełnia w terminie określonym przez AMiSNS – po otrzymaniu informacji z OLS. Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa na podjętą decyzję o wyjeździe. Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje automatyczne przyporządkowanie przez system do osoby kursu językowego on-line. Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym.

Udział w kursie językowym on-line jest możliwy wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej – zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez uczestnika mobilności jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez beneficjenta (nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku).

Podawany adres e-mail studenta w Formularze zgłoszeniowym powinien być aktualny i poprawnie napisany, ponieważ za jego pośrednictwem jest wysłana informacja o sposobie logowania do OLS.

Brak wypełnionego początkowego i końcowego testu powoduje, że mobilność nie może zostać rozliczona.

 

Oświadczenie o rejestracji w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Odyseusz”.
Zaleca się, aby student zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. odyseusz.msz.gov.pl (https://odyseusz.msz.gov.pl/)

 

Oświadczenie z banku o posiadanym koncie bankowym.
W przypadku banków w Polsce numer konta powinien mieć na początku litery PL i 26 następujących cyfr. W przypadku banków zagranicznych musi być podany pełny IBAN (czyli numer konta) oraz konieczny jest SWIFT lub BIC-CODE.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są podać numer rachunku prowadzonego w EURO. Jedynie osoby, które otrzymują dofinansowanie z programu POWER zobowiązane są podać numer rachunku prowadzonego w PLN.

 

Kopia decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego lub kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dotyczy osób z tzw. mniejszymi szansami, które kwalifikują się do otrzymania dodatku.

Po zakończonej mobilności student zobowiązany jest dostarczyć:

Zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające odbycie praktyk (Confirmation for Traineeship). Dokument po zakończeniu stażu/praktyk podpisuje instytucja przyjmująca.
LA for Traineeships Before the Mobility podpisane przez uczestnika, instytucję przyjmującą, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+
LA for Traineeships After the Mobility podpisane przez instytucję przyjmującą
Sprawozdanie z praktyki podpisane przez uczestnika i instytucję przyjmującą
Uczestnik zobowiązany jest wypełnić drugi obowiązkowy test biegłości językowej. Link do testu w systemie Online Language Support zostanie przysłany na maila.

Uczestnik musi również wypełnić indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności w ciągu 30 dni.

Wypełnienie testu oraz raportu jest warunkiem pełnego rozliczenia z wyjazdu.

Końcowa płatność stypendium zostanie zlecona zgodnie z zapisami umowy finansowej pomiędzy uczestnikiem a AMiSNS.

AMiSNS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w trakcie trwania programu.