STRATEGIA UCZELNI

KSZTAŁCIMY PROFESJONALISTÓW PRZYSZŁOŚCI

W związku z uruchomieniem kierunku lekarskiego Władze Uczelni zainicjowały opracowanie zaktualizowanej strategii uczelni na lata 2019 – 2025 +. Projekt strategii został opracowany w okresie od maja do sierpnia 2023. Na przełomie sierpnia i września 2023 roku projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym z interesariuszami otoczenia społeczno– gospodarczego Uczelni. W wyniku podjętych działań, we wrześniu 2023 r., opracowana została aktualnie obowiązująca Strategia Uczelni.

Misja
Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych


Naszą misją jest przygotowanie studentów i słuchaczy do sprostania wyzwaniom zawodowym, jakie przyniesie przyszłość. Umożliwiamy to dzięki bardzo praktycznemu podejściu do nauczania akademickiego, opartego o działalność badawczą i medyczną, nieustające dostosowywanie koncepcji kształcenia do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dzięki wdrażanym najnowszym metodom i technologiom dydaktycznym.

W naszej codziennej działalności i w kształceniu kładziemy silny nacisk na wartości etyczne i inne kompetencje społeczne, tak ważne w szybko zmieniającym się świecie. Choć tworzymy wspólnotę, dla której ważny jest akademicki etos i tradycja, z optymizmem patrzymy w przyszłość wierząc, że nasze działania pozwolą aktywnie ją kształtować, zmieniając świat na lepsze. Jesteśmy otwarci na zmiany, różne perspektywy i doświadczenia – to nasza siła.

Jako Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych jesteśmy uczelnią o ponadregionalnym zasięgu działania. Jesteśmy przekonani, że naszą powinnością jest kształcenie kadr odpowiadających istotnym potrzebom społecznym i gospodarczym naszego regionu i kraju, jak również stymulowanie rozwoju i działanie na rzecz podnoszenia jakości życia lokalnych i regionalnych społeczności, szczególnie w zakresie zdrowia.

Podstawowe wartości

ETYKA W DZIAŁANIU

Kierujemy się wartościami etycznymi, które podkreślają uczciwość, sprawiedliwość, zrozumienie, godność i szacunek dla drugiej osoby, bez względu na płeć, narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. 

INKLUZYWNOŚĆ

Dostrzegamy i respektujemy różnice występujące między ludźmi oraz uwzględniamy ich filozofie w naszych deklaracjach i działaniach, jesteśmy otwarci i życzliwi.

ZORIENTOWANIE NA POTRZEBY STUDENTÓW

We wszystkich naszych działaniach staramy się kierować potrzebami studentów i pracowników. Budujemy efektywne i oparte na osobistych relacjach porozumienie na wszystkich etapach kształcenia.

NIEUSTANNE UCZENIE SIĘ

Silnie wspieramy wszystkie działania zmierzające do samorozwoju i doskonalenia się członków naszej wspólnoty oraz społeczności lokalnych, szczególnie w zakresie edukacji i badań.

DOBRE RELACJE

Budujemy porozumienia ponad podziałami, które będą służyły naszej wspólnocie i społeczności lokalnej.

TRANSPARENTNOŚĆ

Transparentność działań i komunikacja są podstawą sprawnej organizacji. Dokładamy starań, aby w codziennej działalności  dzielić się istotnymi informacjami w sposób czytelny i efektywny.

Wizja 2026


W 2026 roku Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu jest prężnie działającą niepubliczną uczelnią akademicką. Dzięki wyróżniającej ofercie oraz jakości kształcenia cieszy się prestiżem i rozpoznawalnością w kraju, a w szczególności na północy.

Kształcenie proponowane przez Akademię jest spójne z wszelkimi wymogami formalnymi i jakościowymi stawianymi przez prawo. Jest zgodne ze standardami kształcenia i wszelkimi wytycznymi.  Oferta dydaktyczna jest nieustannie doskonalona i odpowiada realiom stale zmieniającego się otoczenia.

Absolwenci Akademii są chętnie zatrudniani przez pracodawców, którzy cenią sobie ich kwalifikacje zawodowe oraz społeczne. Aktywnie kształtują swoje lokalne społeczności pełniąc w nich role liderów. Dzięki posiadaniu uniwersalnych kompetencji szybko dostosowują się do potrzeb rynku.

Oferta Uczelni cieszy się zainteresowaniem także poza granicami kraju, co przejawia się zwiększeniem liczby studentów i wykładowców spoza Polski. Wszyscy studenci doceniają wysokie kompetencje kadry dydaktycznej, nowoczesną infrastrukturę, ale przede wszystkim życzliwość i przyjazną atmosferę, które pozwalają każdemu poczuć się częścią uczelnianej wspólnoty.

Akademia posiada atrakcyjną ofertę krótkich form kształcenia – studia podyplomowe, kursy i szkolenia (również realizowane w formacie MOOC). Popularnością cieszą się także studia MBA. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych i ogólnodostępnych obiektach, natomiast kształcenie realizowane jest na najwyższym poziomie.

Równolegle do działalności dydaktycznej prowadzona jest działalność naukowa i kliniczna, która w przyszłości doprowadzi do znaczących odkryć. Akademia silnie rozwija proces działalności naukowej, zapewniając aktywne wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych.

Jednym z efektów prowadzonej działalności badawczej są dobre wyniki ewaluacji, które uplasowały Akademię w gronie najlepszych  uczelni akademickich w Polsce.

Władze uczelni dbają o nieustanny rozwój kompetencji naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych kadry.  Wysokie wymagania i standardy pracy motywują pracowników i przekładają się na zadowolenie i dumę z zatrudnienia w Akademii.

Cele strategiczne

1.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego, gwarantującego kompetencje wymagane przez obecny i przyszły rynek pracy

2.

Rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz pogłębienie współpracy uczelni ze środowiskiem lokalnym i innymi ośrodkami akademickimi

3.

Rozbudowa, modernizacja oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury uczelni

4.

Uzyskanie statusu uczelni akademickiej dzięki efektom rozwiniętej działalności naukowej na rzecz społeczeństwa oraz organizacji publicznych i gospodarczych

5.

Udoskonalenie modelu zarządzania uczelnią dla lepszego wykorzystania jej potencjału