PRAKTYKI ZAWODOWE

WYTYCZNE KOORDYNATORA PRAKTYK ZAWODOWYCH

WYTYCZNE KOORDYNATORA PRAKTYK ZAWODOWYCH- prezentacja

Od roku akademickiego 2021/2022 zaliczenia praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa będą odbywały się na poniższych zasadach:

  1. Zaliczenia odbywają się na koniec każdego semestru.
  2. Terminy zaliczeń dla poszczególnych kierunków, roczników lub grup (w zależności od ich liczebności) podaje Koordynator Praktyk. Terminy te są podane studentom z kilkudniowym wyprzedzeniem w komunikacie na stronie uczelni.
  3. Studenci zgłaszają się osobiście z kompletnym i właściwie wypełnionym dzienniczkiem na zaliczenie praktyk we wskazanym terminie. Dopuszcza się odstępstwo dotyczące osobistego przybycia tj. student na własną odpowiedzialność może powierzyć innej, wskazanej przez siebie osobie przybycie z dzienniczkiem do zaliczenia. Student / wskazana osoba po zaliczeniu zabiera dzienniczek z powrotem.
  4. Student nie może samowolnie pozostawić dzienniczka przed ani po zaliczeniu na Uczelni. Dopuszcza się nieprzewidziane indywidualne przypadki wyłącznie za zgodą Koordynatora Praktyk we wskazanym przez niego miejscu i czasie.
  5. Pozostałe szczegółowe zasady zaliczeń praktyk zawarte są w zakładce Praktyki zawodowe.

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zaliczenia odbywają się w reżimie sanitarnym (dystans 1,5 m pomiędzy osobami, maseczka zakrywająca usta i nos oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na salę, czas kontaktu max.15min.). W sytuacji zgłoszenia się jednocześnie ponad 10 osób zaleca się oczekiwanie na wolnej przestrzeni.

Skierowania na praktyki zawodowe dla studentów I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo zostaną udostępnione na moodle.

Hasła do plików zostaną przekazane dla starostów poszczególnych grup.

Procedury postępowania po ekspozycji na krew i inny infekcyjny materiał zakaźny – pobierz plik

zasady badań sanitarno-epidemiologicznych – pobierz plik

wymagania szpitalne – pobierz plik

wykaz placówek medycznych, z którymi uczelnia podpisała porozumienia ws. odbywania praktyk zawodowych studentów WNoZ – pobierz plik

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH obowiązuje od 01.10.2019 – pobierz plik

załącznik do praktyk zawodowych – organizacja i zakres praktyk zawodowych studia I stopnia obowiązuje od 01.10.2020 – pobierz plik

załącznik do praktyk zawodowych – organizacja i zakres praktyk zawodowych studia II stopnia obowiązuje od 01.10.2020 – pobierz plik

dziennik praktyk pielęgniarstwo I stopnia obowiązuje od 1.10.2019 – pobierz plik

dziennik praktyk pielęgniarstwo I stopnia wypełniony – pobierz plik

dziennik praktyk pielęgniarstwo II stopnia obowiązuje od 1.10.2019 – pobierz plik

dziennik praktyk pielęgniarstwo II stopnia wypełniony – pobierz plik

oświadczenie studenta – pobierz plik

zaświadczenie lekarskie odnośnie możliwości przystąpienia do egzaminu praktycznego – pobierz plik

Pierwsza strona dziennika praktyk z logiem AMiSNS – pobierz plik

Pierwsza strona dziennika zajęć praktycznych z logiem AMiSNS – pobierz plik

studia I stopnia

Zakres dot. zajęć praktycznych

strona tytułowa do dzienniczka zajęć praktycznych

kryterium do dzienniczka zajęć praktycznych – pobierz plik

karty zajęć praktycznych studenta – pobierz plik

Dzienniczek praktyk zawodowych pielęgniarstwo pomostowe – pobierz plik

Dzienniczek zajęć praktycznych pielęgniarstwo pomostowe- pobierz plik

Zasady odbywania praktyk studenckich w Hospicjum Elbląskim im. Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

1. Student odbywający praktyki lub zajęcia praktyczne zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej (rękawiczki).

2. Podstawą odbywania praktyk jest pisemne skierowanie Uczelni.

 

Zasady odbywania praktyk studenckich w Powiatowym Szpitalu w Iławie podczas pandemii.

1. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk posiada aktualne zaświadczenie badania lekarskiego (książeczka zdrowia).

2. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży roboczej oraz obuwia medycznego. Zabezpieczenie praktykanta w środki ochrony osobistej (maseczki. fartuchy fizelinowe jednorazowe, rękawiczki) leży po stronie kierującego na praktyki.

3. Każdy student w pierwszym dniu praktyki przechodzi szkolenie w Dziale Epidemiologii z obowiązujących w szpitalu procedur i instrukcji z zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

4. Student musi być zdrowy, bez objawów infekcyjnych takich jak: katar, kaszel, gorączka, ból gardła. Nie może przebywać na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni mieć kontaktu z chorym na COVID 19.

5. Każdy student przy wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

6. Studenci odbywający praktyki w budynku głównym, rehabilitacji i pawilonie psychiatrycznym wchodzą na praktyki wejściem głównym do każdego z tych budynków.