PRAKTYKI ZAWODOWE

Instrukcja drukowania dziennika – pobierz plik

Ratownictwo Dziennik praktyk OIT  – pobierz plik

Ratownictwo Dziennik praktyk DRM 50 godz.  – pobierz plik 

Ratownictwo  Dziennik praktyk DRM 168 godz. – pobierz plik 

Ratownictwo  Dziennik praktyki śródrocznej Neurologia – pobierz plik

Ratownictwo  Dziennik praktyki śródrocznej Ortopedyczno -Urazowy – pobierz plik 

Ratownictwo  Dziennik praktyki wakacyjnej SOR 168 godzin – pobierz plik 

Ratownictwo Medyczne dziennik praktyk – Oddział Pediatrii – pobierz plik 

Procedury postępowania po ekspozycji na krew i inny infekcyjny materiał zakaźny – pobierz plik 

Zasady badań sanitarno-epidemiologicznych – pobierz plik

Wymagania szpitalne – pobierz plik

Wykaz placówek medycznych, z którymi uczelnia podpisała porozumienia ws. odbywania praktyk zawodowych studentów WNoZ – pobierz plik

Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 – pobierz plik

Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 – pobierz plik

Kryteria wyboru placówki – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 05.08.2020 roku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne – plik do pobrania

Zasady odbywania praktyk studenckich w Hospicjum Elbląskim im. Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

1. Student odbywający praktyki lub zajęcia praktyczne zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej (rękawiczki).

2. Podstawą odbywania praktyk jest pisemne skierowanie Uczelni.

 

Zasady odbywania praktyk studenckich w Powiatowym Szpitalu w Iławie podczas pandemii.

1. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk posiada aktualne zaświadczenie badania lekarskiego (książeczka zdrowia).

2. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży roboczej oraz obuwia medycznego. Zabezpieczenie praktykanta w środki ochrony osobistej (maseczki. fartuchy fizelinowe jednorazowe, rękawiczki) leży po stronie kierującego na praktyki.

3. Każdy student w pierwszym dniu praktyki przechodzi szkolenie w Dziale Epidemiologii z obowiązujących w szpitalu procedur i instrukcji z zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

4. Student musi być zdrowy, bez objawów infekcyjnych takich jak: katar, kaszel, gorączka, ból gardła. Nie może przebywać na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni mieć kontaktu z chorym na COVID 19.

5. Każdy student przy wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

6. Studenci odbywający praktyki w budynku głównym, rehabilitacji i pawilonie psychiatrycznym wchodzą na praktyki wejściem głównym do każdego z tych budynków.

wyniki ewaluacji zajęć za semestr zimowy 2023/2024