Porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie

W dniu 18 maja 2023 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu reprezentowaną przez Rektora prof. uczelni dr Magdalenę Dubiella-Polakowską a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie reprezentowanym przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie Pana płk Wojciecha Szczudło. W spotkaniu, mającym na celu omówienie warunków przyszłej współpracy, uczestniczył Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych AMiSNS dr. Piotr Kulikowski.
Głównymi osiami rozpoczętej relacji będzie między innymi wymiana doświadczeń poprzez wspólną organizację lub współuczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych, warsztatach i szkoleniach wpisujących się w działalność obu stron porozumienia. Ponadto planowane działania będą zmierzały do rozwoju dydaktycznego poprzez łączenia kształcenia z przygotowaniem zawodowym ukierunkowanym na zdobywanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych zwłaszcza w zakresie służby więziennej.
W perspektywie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych rozpoczęta współpraca to również możliwość korzystania z sugestii interesariusza zewnętrznego, dostosowując treści kształcenia interesujące obie strony, które z pewnością przyczynią się do doskonalenia kapitału ludzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.