BIBLIOTEKA

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki i Czytelni

Czas pracy Biblioteki i Czytelni AMiSNS w ciągu roku akademickiego

wtorek – sobota 8.00-16.00, pok. 110

kontakt

tel. 451 177 567

email: biblioteka@amisns.edu.pl

Aktualności

Biblioteka uczelniana wyposażona jest w bogaty księgozbiór z zakresu dyscyplin wiedzy wykładanych w uczelni. Jest systematycznie wzbogacana o nowe pozycje, niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych. Nad procesem wzbogacania księgozbioru uwzględniającego programy kształcenia czuwa powołana w 2010 roku Rada Biblioteczna powołana jako organ opiniodawczy Rektora Uczelni.

Biblioteka zlokalizowana jest na parterze Uczelni. Dysponuje aktualnie 23 000 woluminów z zakresu prawa, administracji, nauk społecznych i humanistycznych (socjologia, historia, politologia), pedagogiki, psychologii, filozofii, etyki, religii, ekonomii (zarządzanie, marketing, logistyka i transport). Posiadamy również bogaty księgozbiór z zakresu nauk medycznych.

W czytelni biblioteki znajduje się 9 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w tym 5 z dostępem do programów prawniczych Legalis Net. W ramach współpracy z Wydawnictwem, studenci korzystają z bezpłatnego dostępu do źródeł prawa. Korzystanie z internetu w uczelni jest bezpłatne. Czytelnia wyposażona jest w podręczny, aktualny księgozbiór związany z danym kierunkiem studiów. Czytelnia oferuje 50 miejsc pracy własnej studentów (z możliwością podpięcia laptopa.)
Oprócz książek biblioteka gromadzi prenumerowane czasopisma i periodyki naukowe, umożliwiające na bieżąco śledzenie aktualnego stanu badań w danej dyscyplinie.
Uczelnia ma podpisane porozumienia z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu oraz Biblioteką Elbląską im. Cypriana K. Norwida, na mocy których pracownicy i studenci uczelni mogą korzystać z bogatego zasobu księgozbiorów tych bibliotek. Należy nadmienić, że dział naukowy tych bibliotek jest bardzo dobrze zaopatrzony i zapewnia szybki dostęp do podstawowej wiedzy z danej dziedziny. Biblioteka Pedagogiczna wspiera naszych studentów w procesie kształcenia, udostępniając im swój warsztat informacyjno-bibliograficzny, zbiór książek, czasopism i multimediów.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu posiada: 90 tysięcy woluminów księgozbioru i 132 tytuły czasopism. Biblioteka Elbląska dysponuje ponad półmilionowym księgozbiorem, z czego 55.690 woluminów to zbiory o charakterze naukowym. Czytelnia czasopism udostępnia na miejscu ponad 230 tytułów czasopism bieżących. Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej są jedną z najbardziej okazałych kolekcji tego typu zbiorów wśród bibliotek publicznych w Polsce.

Ponadto biblioteka współpracuje na podstawie podpisanych porozumień z:

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Główną Biblioteką Lekarską w Warszawie
 • Biblioteką Elbląską im. C. Norwida w Elblągu
 • Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. S. Staszica, w Białymstoku;
 • Wyższą Szkołą Biznesu, w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Wyższą Szkołą Handlową, w Krakowie;
 • Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka prowadzi też wymianę międzyuczelnianą z:

 • Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu
 • Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi
 • Wyższą Szkołą Handlu i Usług, w Poznaniu
 • Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Ziętka, w Katowicach
 • Uniwersytetem Rzeszowskim
 • Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej.

EBSCO

Obszerny zbiór naukowych baz EBSCO zawiera pełnotekstowe treści dla użytkowników o rozmaitych zainteresowaniach badawczych oraz na wszystkich poziomach umiejętności. EBSCO Publishing oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Linki do krótkich filmów przedstawiających platformę EBSCOhost oraz możliwości jakie daje korzystanie z baz:

Przewodnik | EBSCOhost – wyszukiwanie podstawowe
Przewodnik | EBSCOhost – wyszukiwanie zaawansowane
Dane w celu logowania się do platformy EBSCO w dostępie zdalnym z komputerów domowych – otrzymają STAROŚCI GRUP

Wielodziedzinowa baza danych zawierająca około 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym około 7.800 czasopism recenzowanych naukowo, indeksy i abstrakty z około 8.000 czasopism oraz rekordy bibliograficzne z wielu monografii, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych, dokumentów agencji rządowych i innych. Academic Search Complete stanowi obszerną kolekcję pełnotekstowych czasopism naukowych, indeksowanych w najważniejszych bazach bibliograficznych jak ISI Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, SCOPUS, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex, ERIC, GeoRef, Historical Abstracts, MLA, PsycINFO, INSPEC. Tematyka bazy obejmuje niemal wszystkie dziedziny studiów, m.in.: antropologię, archeologię, astronomię, biologię, chemię, elektrotechnikę, elektronikę, farmację, fizykę, geografię, geologię, historię, inżynierię, matematykę, materiałoznawstwo, mechanikę, muzykę, nauki medyczne i psychologię, prawo, religię i teologię, studia etniczne i kulturowe, nauki techniczne, weterynarię, zoologię i wiele innych. Baza obejmuje zawartość w formacie PDF z archiwami od 1887 roku, a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w macierzystym formacie PDF (możliwym do przeszukania). Baza jest aktualizowana codziennie. Ponadto Academic Search Complete zawiera kolekcję około 67.000 materiałów video Associated Press. Umieszczona na liście rezultatów karuzela z filmami video w prosty sposób umożliwia dostęp do filmu powiązanego z terminem wyszukiwania. Najstarsze filmy pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku do czasów obecnych. Co miesiąc dodawane są nowe materiały. Tematyka filmów obejmuje zarejestrowane na taśmie filmowej bieżące i historyczne wydarzenia, sławnych ludzi (polityków, aktorów, sportowców), sztukę, muzykę, naukę i technologię.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete

Baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera około 3,750 czasopism pełnotekstowych, z czego ponad 2,230 to aktywne czasopisma pełnotekstowe, i około 920 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, około 12.800 pełnotekstowych raportów ekonomicznych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków, materiały video z seminariów Harvard Business School i inne. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1886 roku lub od pierwszego wydanego zeszytu. Ponadto baza zawiera ponad 33,600 profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 10.000 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz około 4.900 analiz ekonomicznych typu SWOT. W bazie znajdują się takie czasopisma jak: Harvard Business Review, California Management Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Industrial & Labor Relations Review, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Research (JMR), Journal of Marketing, Journal of International Marketing. Oprócz czasopism pełnotekstowych baza zawiera kilka tysięcy pełnotekstowych raportów i przeglądów ekonomicznych, raportów odnośnie różnych krajów (Country Economic Reports) i gałęzi przemysłu oraz ponad 930 studiów przypadków.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/business-source-complete

jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ponad 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/regional-business-news

zawiera około 330 czasopism pełnotekstowych, w tym około 260 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z około 830 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/health-source-nursing-academic-edition

Zawiera pełne teksty około 80 czasopism, monografii i broszur oraz ponad 18.800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie www.ebscohost.com/us-high-schools/health-source-consumer-edition

zawiera 8,000 opisów leków, które mogą przydać się nie tylko studentom medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists.

wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera około 1.600 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponad 450 pełnotekstowych monografii i publikacji encyklopedycznych, 73.000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 1,5 miliona zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie www.ebscohost.com/public/masterfile-premier

baza pełnotekstowa oferująca dostęp do 380 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie www.ebscohost.com/public/newspaper-source

zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera ponad 5,7 milionów opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/agricola

to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5.600 czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). Ponad 1.300 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline

to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 750.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Ponad 620 czasopism indeksowanych w tej bazie jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/eric

zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 880.000 rekordów, jak również pełny tekst ponad 13.000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/greenfile

zawiera indeksy i abstrakty 600 kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość z ponad 120 czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1965 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/library-information-science-technology-abstracts-lista

zawiera indeksy i abstrakty z ponad 220 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ebscohost.com/us-elementary-schools/teacher-reference-center

European Views of the Americas (1493-1750) to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku. biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32.000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ebscohost.com/academic/european-views-of-the-americas-1493-1750