ZARZĄDZANIE

Zarządzanie studia - Kierunek studiów dla przyszłych menadżerów i liderów biznesu

Kierunek Zarządzanie jest popularnym uniwersalnym kierunkiem studiów łączącym ze sobą wiele dziedzin. Głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych, jednostkach administracji państwowej, a przede wszystkim do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na kierunku Zarządzanie odnajdzie się każdy kto ma podejście do ludzi i będzie potrafił odpowiednio nimi pokierować. W końcu mowa tu o kierowaniu zespołem, a zatem osoba pretendująca do roli kierownika musi lubić pracę z ludźmi, być otwarta oraz przede wszystkim komunikatywna. Zarządzanie to kierunek dla osób samodzielnych, ambitnych, zorganizowanych i z chęciami do dalszego rozwoju zawodowego.

Zaplanowanie ścieżki kariery i świadome podejmowanie wyborów dotyczących kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych pozwala na budowanie swojej pozycji na rynku pracy już podczas studiów. Zarządzanie to też bardzo obszerny kierunek – studia na nim obejmują ekonomię, finanse i rachunkowość, marketing, logistykę, jak również informatykę z jej nowoczesnymi narzędziami czy komunikację. Studenci przez trzy lata (studia licencjackie) zdobywają i kształtują twarde oraz miękkie kompetencje społeczne m.in. umiejętność pracy w zespole, zarządzania nim, konstruowanie i wdrażanie strategii marketingowych, przywództwo, wystąpienia publiczne, motywowanie, rozwój przedsiębiorstwa oraz optymalizacja procesów i kosztów.

Wiedza teoretyczna wykorzystywana jest podczas ćwiczeń i różnego rodzaju zajęć praktycznych. Studenci analizują rzeczywiste przypadki, co pozwala im nabywać praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy, np. zarządzanie projektami, zarządzanie jakością czy zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Zajęcia te kształcą również umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach. Nasza kadra to doświadczeni praktycy rynku, którzy potrafią przekazać najbardziej aktualne zagadnienia, opowiedzieć o trendach, przedstawić problemy, z którymi się trzeba mierzyć w pracy.

Kwalifikacje oraz efekty uczenia się zdobyte podczas studiów I stopnia pozwalają kontynuować naukę na studiach II stopnia, studiach podyplomowych oraz rozwijać dalsze kompetencje na wybranych specjalnościach studiów magisterskich.
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych to szkoła wyższa w której stawiamy przede wszystkim na kształcenie praktyczne i nowoczesne.

Zarządzanie procesami logistycznymi​

Wybór grupy zajęć umożliwia wyposażenia studenta w merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania procesami transportowo – spedycyjno – logistycznymi (TSL). Studenci wybierający ten zakres, zdobywają wiedzę ekonomiczną z zakresu problematyki funkcjonowania rynku TSL. Poznają zagadnienia organizacyjne oraz prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw TSL w skali krajowej, jak też w skali międzynarodowej. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Zdobyta wiedza ogólna i specjalistyczna z zakresu zarządzania procesami logistycznymi stanowi dobre podstawy do sprawnego wywiązywania się z zadań operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych a także we właściwych strukturach administracji publicznej i instytucjach non – profit. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz innych form kształcenia w tym studiów podyplomowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi​

O sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najtrudniejszych aspektów zarządzania w przedsiębiorstwie, dlatego potrzeba dużego zrozumienia i umiejętności interpersonalnych, żeby stać się dobrym specjalistą w tej dziedzinie.

Wybór grupy zajęć w powyższym zakresie umożliwia studentowi poznanie technik wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów, pozyskiwanie nowych pracowników w organizacji i kształtowania liderów. Student realizując kształcenie w tym zakresie zdobędzie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, rozmawiania z pracownikami, motywowania pracowników i siebie samego. Wiedza i umiejętności praktyczne jakie student zdobędzie sprawią, że stanie się On dobrze przygotowanym specjalistą i z pewnością będzie konkurencyjnym na rynku pracy.

Nabyte w cyklu kształcenia umiejętności i wiedza dotyczą m.in.: projektowania systemów doboru kadr, systemów rozwoju pracowników, systemów wynagradzania, systemów oceny, projektowania strategii personalnej przedsiębiorstwa, realizowania funkcji doradczej i nadzoru funkcjonalnego dla kadry kierowniczej z zakresu ZZL, realizowania funkcji kierowniczych w obszarze ZZL, monitoringu rynku pracy i poszukiwania nowych pracowników, budowania i utrzymywania dobrych relacji wewnątrz organizacji, sprawnego wykorzystywania technik negocjacyjnych oraz metod wywierania wpływu, skutecznego komunikowania się, zarządzania motywacją pracowników, profesjonalnego doradztwa w zakresie ZZL. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowują do pełnienia roli dyrektora działu personalnego, menadżera lub specjalisty/konsultanta w doradztwie zawodowym albo trenera szkoleń w różnych branżach. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz innych form kształcenia w tym studiów podyplomowych.

Zarządzanie finansami i podstawy rachunkowości

Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą na sprawne ocenianie i rozwiązywanie problemów finansowych oraz znajomość specyfiki i procedur rachunkowości poszczególnych typów jednostek gospodarczych.
Student zdobędzie kompetencje również w zakresie umiejętności planowania i raportowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz oceny kondycji finansowej firmy, dokonania wyceny jej wartości i rozumienia sprawozdań finansowych, a także pozna nowoczesne techniki pracy na danych księgowych i finansowych oraz tajniki analizy finansowej wraz z elementami zarządczymi pod okiem praktyków i cenionych specjalistów.

Program studiów obejmuje wybrane treści kształcenia: finanse, zarządzanie ryzykiem finansowym rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, strategie finansowe przedsiębiorstw, organizację księgowości w firmie, prawne regulacje księgowości, kontrolę finansową.
W ramach studiów realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego, m.in. marketing, badania marketingowe, prawo gospodarcze, ekonomia, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami logistycznymi.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz innych form kształcenia w tym studiów podyplomowych.