POLITYKA JAKOŚCI

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, kierując się dobrem społecznym i mając na uwadze odpowiedzialność wobec studentów, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem i ciągłym doskonaleniem jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu wychodzi naprzeciw przyszłym potrzebom i aspiracjom studentów oraz pozostałych interesariuszy, dostosowuje swoją ofertę i programy kształcenia do zmian zachodzących na rynku pracy, wdrażając najlepsze standardy kształcenia.
Akademia przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a także wyznacza i realizuje cele jakościowe. Za priorytetowe uznaje ciągłe doskonalenie przyjętych procedur projakościowych, ujętych w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia. Działania te podejmowane są w trosce o uzyskiwanie coraz lepszych wyników kształcenia, działalności naukowej i organizacyjnej przez pracowników i studentów.

Nadrzędnymi celami Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych wyrażonymi w polityce jakości są:

1. realizowanie procesu kształcenia zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami;
2. skuteczna i efektywna realizacja zadań ustawowych, a także misji i celów strategicznych Akademii;
3. skuteczna oraz efektywna realizacja polityki i procedur zarządzania jakością;
4. stały rozwój pracowników poprzez systematyczne doskonalenie ich kompetencji;
5. stały monitoring procesu kształcenia i szybkie reagowanie na wszelkie zdiagnozowane nieprawidłowości;
6. doskonalenie programów kształcenia w porozumienia z partnerami programowymi i interesariuszami zewnętrznymi;
7. zapewnianie nowoczesnych zasobów do nauki, umożliwiających stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych;
8. transparentność procesu kształcenia.

Cele te są realizowane poprzez następujące działania:

1. budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników;
2. przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych kierunkach jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Akademię;
3. stałe doskonalenie i rozbudowywanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy;
4. stałe doskonalenie metod dydaktycznych, w tym metod i technik kształcenia na odległość;
5. okresowe przeglądy programów kształcenia prowadzone w porozumienia z interesariuszami zewnętrznymi;
6. stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość podejmowanych działań;
7. angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia;
8. identyfikowanie zmian o charakterze jakościowym, związanych z działaniami i funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i wdrażanie ich w Akademii poprzez modyfikację wewnętrznego systemu zarządzania jakością;
9. dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
10. zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Uchwała Senatu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie polityki jakości

Polityka współpracy międzynarodowej
Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

Współpraca międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju AMiSNS. Cele związane z Europejskim Obszarem Edukacyjnym są dla uczelni nadrzędne w rozwijaniu oferty edukacyjnej i stwarzaniu możliwości doskonalenia kompetencji kadry i studentów poprzez realizację projektów międzynarodowych oraz wykorzystanie możliwości wynikających z programu Erasmus +.

Aby uczynić tę kwestię priorytetową, określone zostały wytyczne dla współpracy międzynarodowej, zawarte w strategii uczelni, obowiązującej do 2025 roku. W dokumencie tym określono kierunek rozwoju krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej.

AMiSNS realizuje współpracę z uczelniami i innymi podmiotami za granicą, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

zapewnienie możliwości rozwijania międzynarodowej współpracy w obszarach kształcenia odpowiadających obecnym i przyszłym kierunkom rozwoju uczelni;
zapewnienie zróżnicowanej oferty partnerów zagranicznych, uwzględniającej także współpracę międzynarodową Elbląga i regionu (podpisane partnerstwa przez władze samorządowe).
Realizacji celów strategicznych zawartych w strategii służą następujące działania:

rozwijanie międzynarodowej wymiany pracowników akademickich oraz studentów w ramach programu Erasmus +;
budowanie sieci relacji z innymi ośrodkami akademickimi za granicą w zakresie badań rozwojowych;
wspieranie działań pracowników i studentów zmierzających do zwiększenia aktywności i mobilności międzynarodowej;
promowanie wśród pracowników i studentów możliwości udziału w międzynarodowych projektach;
koordynację przepływu informacji pomiędzy AMiSNS i partnerami zagranicznymi;
wznowienie dawnych porozumień partnerskich w zakresie długofalowej współpracy zagranicznej;
nawiązanie nowych porozumień międzyuczelnianych i rozszerzenie sieci kontaktów z partnerami zagranicznymi;
inicjowanie międzynarodowych wydarzeń w celu zwiększenia liczby wykładowców i pracowników zagranicznych oraz popularyzacji programu Erasmus+;
zwiększenie poziomu aplikowania o granty ze środków zagranicznych; udział AMiSNS w transgranicznych programach dedykowanych współpracy międzynarodowej, gwarantujących dofinansowanie projektów proponowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i Euroregion Bałtyk;
budowanie atrakcyjnej oferty programu kształcenia w języku polskim i językach obcych;
stworzenie angielskiej wersji strony internetowej uczelni AMiSNS ;
prowadzenie zajęć w językach obcych/angielskim;
wzmacnianie udziału AMiSNS w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, badaniach naukowych;
opracowywanie międzynarodowych programów badawczych z udziałem studentów;
rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi i placówkami medycznymi poprzez realizację praktyk i szkoleń;
organizacja szkoleń przygotowujących do udziału w projektach międzynarodowych.


Uczelnia uwzględnia w swojej polityce współpracy międzynarodowej konieczność zachęcania do udziału w programach współpracy międzynarodowej osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej. Ma to służyć ograniczaniu negatywnych zjawisk społecznych, w tym migracji do największych ośrodków miejskich w Polsce oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Postawione cele realizowane są w duchu tolerancji, opartej na szacunku i akceptacji bez względu na pochodzenie, kulturę czy religię jednostki.

Uczelnia promuje dążenie do doskonałości w rozwijaniu umiejętności i wiedzy swoich pracowników oraz studentów, stwarzając szanse rozwojowe osobom z mniejszych ośrodków, oddalonych od aglomeracji miejskich oraz osobom ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Dostosowuje też swoją ofertę kształcenia do realnych potrzeb interesariuszy, uwzględniając w tej ofercie zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w przestrzeni międzynarodowej.

Realizacja polityki współpracy międzynarodowej w założeniu powinna prowadzić do:

wzrostu liczby uczestników projektów międzynarodowych, w tym osób biorących udział w programie Erasmus+;
wzrostu wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentów uczelni rozpoczynających pracę w zawodzie;
doskonalenia programów kształcenia i form współpracy międzynarodowej;
zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom projektów międzynarodowych pomocy związanej z dostosowaniem się do nowego otoczenia i spełnieniem wymagań wynikających z danego projektu;
zapewnienia przyjeżdżającym partnerom (studenci, kadra) wsparcia językowego;
kształtowania wizerunku AMiSNS jako uczelni, która potrafi funkcjonować w przestrzeni międzynarodowej i budować atrakcyjną dla swoich studentów i partnerów sieć kontaktów.

Zarządzenie Rektora w sprawie polityki współpracy międzynarodowej

Zarządzenie Rektora Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Standardu antydyskryminacyjnego

Zarządzenie Rektora Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w AMiSNS