PEDAGOGIKA

Pedagogika - Kształć się w kierunku dla przyszłych pedagogów i edukatorów

Pedagogika to naukowa dyscyplina obejmująca przedmiotem swoich badań i praktyk wychowanie, kształcenie i rozwój człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jej przedmiot badań jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktycznej działalności pedagogicznej. Pedagogika jako nauka łączy perspektywę koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz tą dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych, wychowawczych resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich funkcji, znaczenia i roli w rozwoju człowieka, grup i społeczeństw.

Studia na kierunku Pedagogika prowadzone w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego, regionalnego oraz ogólnopolskiego rynku pracy. Jest ono podyktowane zmieniającą się rzeczywistością społeczną, kulturową i gospodarczą, powodującą znaczące przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dzieci i młodzież ale także osoby starsze. To właśnie te grupy społeczne z racji jawiących się potrzeb wymagają nierzadko specjalistycznego wsparcia i pomocy profesjonalistów wyposażonych specjalistyczną i aktualną wiedzie, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Dlatego misją, która przyświeca prowadzonym studiom na kierunku pedagogika jest przygotowanie specjalistów w ściśle określonych zakresach, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami popartymi doświadczeniami praktycznymi będą wypełniać misję, jaka przyświeca pedagogom.

Kierunek pedagogika dysponuje studiami I stopnia (licencjackimi) oraz II stopnia (magisterskimi). Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią. Programy studiów zostały tak skonstruowane aby przyszli absolwenci byli nie tylko wyposażeni w wymaganą do pełnienia poszczególnych funkcji wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także aby posiadali kwalifikacje wypełniające wszelkie wymagania formalne oraz prawne, które przewiduje ustawodawca.

NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY MODUŁY:

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem​

Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy między innymi w placówkach opiekuńczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorządy, w organizacjach pozarządowych lub podmiotach prywatnych, na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem (np. w świetlicach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci i innych). Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia procesu rozwoju, opieki i wychowania małego dziecka i młodzieży oraz podstawy wiedzy prawno-ekonomicznej potrzebnej w sytuacjach zagrożeni ich zdrowia lub życia. Studenci nabywają kompetencje pedagogiczne uprawniające do podjęcia zadań wypełniających wymagania niezbędne do pracy w zawodzie opiekunki/na dziecięcej.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem:

 • Pedagogika zabawy
 • Wychowanie przez sztukę i wprowadzenie w kulturę
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna z podstawami medycyny ratunkowej
 • Rozwój i dobrostan psychiczny dziecka
 • Emisja głosu
 • Stymulowanie rozwoju dziecka

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (opieka żłobkowa, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych, organizator imprez okolicznościowych dla dzieci, centra wsparcia rodziny itp. Nabyte umiejętności i kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie go w placówkach pomocy społecznej jako asystenta rodziny. Posiada uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych. Absolwent będzie wyposażony także w umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychopedagogiki​

Grupa zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Studenci w trakcie toku kształcenia uzyskają wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Realizowany proces kształcenia w tym zakresie zapewnia także zdobycie szeroko rozumianych kompetencji pedagogicznych, jak również psychologicznych, mające zastosowanie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kształtuje wieloaspektowe ujmowanie sytuacji wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychopedagogiki:

 • Readaptacja społeczna i opieka pospenitencjarna z elementami pracy socjalnej
 • Diagnostyka resocjalizacyjna
 • Podstawy kryminologii i wiktymologii
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Elementy psychopatologii

Absolwenci po ukończeniu studiów I stopnia w zakresie pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychopedagogiki przygotowani będą do pracy między innymi w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z elementami psychopedagogiki​

Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy między innymi w placówkach opiekuńczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne, na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem. Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające rozumienie i realizację działań związanych z opieką i wychowaniem ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży. Realizowany w tym zakresie proces kształcenia umożliwia również poszerzenie szeroko rozumianych kompetencji pedagogicznych o znajomość psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i psychospołecznych, umiejętności analizowania i podejmowania właściwych działań w kontekście funkcjonowanie psychospołecznego dzieci i młodzieży.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami psychopedagogiki:

 • Elementy psychopatologii
 • Programy profilaktyczne i terapeutyczne w pracy opiekuńczej i wychowawczej
 • Psychologia uczenia się
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem wychowawczym
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Emisja głosu

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia w zakresie pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z elementami psychopedagogiki będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz dziećmi młodzieżą wymagających wsparcia pedagogicznego. Nabyte umiejętności i kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie go w placówkach pomocy społecznej jako asystenta rodziny. Absolwent posiada uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą oraz innych instytucjach zajmujących się wsparciem pedagogicznym dzieci i młodzieży. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz dyplomowych.

NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY MODUŁY:

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej​

Wybór tej grupy zajęć zapewnia przygotowanie do pracy na rzecz jednostek, rodzin lub grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży  potrzebujących różnych form wsparcia profilaktycznego lub konkretnej pomocy psychopedagogicznej i organizacyjnej. Studia w tym zakresie przygotowują do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Student będzie posiadał kompetencje pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach wsparcia dziennego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających osobom w różnym wieku oraz fazach rozwoju poczucie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i egzystencjalnego, a także warunków do nauki i rozwoju potrzeb kulturalnych oraz wspierania rozwoju moralnego i społecznego. W toku studiów student zdobędzie także umiejętności przydatne bezpośrednio w praktyce, między innymi w zakresie prawodawstwa społecznego, poradnictwa i strategii wsparcia oraz podejmowania i organizowania pracy korekcyjno – kompensacyjnej.

Wybrane przedmioty w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej:

 • Profilaktyka społeczna
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Dysharmonia rozwoju dziecka z elementami pracy kompensacyjnej
 • Poradnictwo rodzinne i socjalne


Absolwent kończący studia II stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia między innymi w ośrodkach preadopcyjnych, w świetlicach środowiskowych, internatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodziny, szkoły i społeczności lokalnej, a także w świetlicach szkolnych. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych form kształcenia, w tym studiów podyplomowych

Pedagogika resocjalizacyjna

Wybór tej grupy zajęć zapewnia przygotowanie do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem lub wykolejeniem społecznym, demoralizacją oraz przestępczością. W trakcie realizacji procesu kształcenia studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, takimi jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna. Student nabywa kompetencji pedagogicznych umożliwiających wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej oraz pracy w zespole i podejmowania zróżnicowanych ról.

Wybrane przedmioty w zakresie pedagogika resocjalizacyjna:

 • Pedagogika penitencjarna
 • Problemy współczesnej penitencjarystyki
 • Metody kreatywnej resocjalizacji
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Podstawy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Praca socjalna w resocjalizacji

Absolwenci po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika resocjalizacyjna są przygotowani do pracy w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i instytucjach penitencjarnych (zakłady  karne, areszty śledcze). Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych form kształcenia, w tym studiów podyplomowych.

Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Wybór tej grupy zajęć umożliwia przygotowanie się do pracy w instytucjach i organizacjach sektora oświaty, edukacji, opieki a także sektora gospodarczego, na stanowiskach związanych z organizacją pracy w zakresie rekrutacji i selekcji w procesie zatrudniania pracowników. Studenci w toku kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego, podejmowania zróżnicowanych ról w pracy zespołowej, kreowania i upowszechniania różnych ścieżek zawodowych, kierowania rozwojem drugiego człowieka, w tym własnym, oraz uczestnictwa w różnych obszarach życia społecznego, rodzinnego i zawodowego.

Wybrane przedmioty w zakresie pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi:

 • Wybrane problemy współczesnej pedagogiki pracy
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna
 • Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika
 • Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracyjnych związanych  doradztwem zawodowym, agencjach pracy tymczasowej, agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, akademickich biurach karier w charakterze doradcy zawodowego, konsultanta ds. kariery, specjalisty ds. rekrutacji pracowników, w ośrodkach pomocy społecznej gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego pracujących na rzecz wsparcia w zatrudnieniu, w klubach pracy w charakterze doradcy zawodowego, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery w charakterze organizatora różnych form edukacyjnych kierowanych do osób dorosłych, w klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, klubach seniora, w placówkach oświatowych (szkołach, poradniach pedagogicznych, internatach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku itd.), ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego. Ponadto absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz innych form kształcenia, w tym studiów podyplomowych.