PEDAGOGIKA

Pedagogika to naukowa dyscyplina obejmująca przedmiotem swoich badań i praktyk wychowanie, kształcenie i rozwój człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jej przedmiot badań jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktycznej działalności pedagogicznej. Pedagogika jako nauka łączy perspektywę koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz tą dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych, wychowawczych resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich funkcji, znaczenia i roli w rozwoju człowieka, grup i społeczeństw.

Studia na kierunku Pedagogika prowadzone w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego, regionalnego oraz ogólnopolskiego rynku pracy. Jest ono podyktowane zmieniającą się rzeczywistością społeczną, kulturową i gospodarczą, powodującą znaczące przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dzieci i młodzież ale także osoby starsze. To właśnie te grupy społeczne z racji jawiących się potrzeb wymagają nierzadko specjalistycznego wsparcia i pomocy profesjonalistów wyposażonych specjalistyczną i aktualną wiedzie, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Dlatego misją, która przyświeca prowadzonym studiom na kierunku pedagogika jest przygotowanie specjalistów w ściśle określonych zakresach, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami popartymi doświadczeniami praktycznymi będą wypełniać misję, jaka przyświeca pedagogom.

Kierunek pedagogika dysponuje studiami I stopnia (licencjackimi) oraz II stopnia (magisterskimi). Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią. Programy studiów zostały tak skonstruowane aby przyszli absolwenci byli nie tylko wyposażeni w wymaganą do pełnienia poszczególnych funkcji wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także aby posiadali kwalifikacje wypełniające wszelkie wymagania formalne oraz prawne, które przewiduje ustawodawca.

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem​

Wybór tej grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy między innymi w placówkach opiekuńczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne, na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem (np. w świetlicach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci i innych). Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia procesu rozwoju, opieki i wychowania małego dziecka a także młodzieży oraz podstawy wiedzy prawno-ekonomicznej potrzebnej w sytuacjach zagrożeni ich zdrowia lub życia. Studenci nabędą kompetencje pedagogiczne uprawniające do podjęcia zadań wypełniających wymagania do pracy w zawodzie opiekunki/na dziecięcej.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem:

 • Pedagogika zabawy
 • Wychowanie przez sztukę i wprowadzenie w kulturę
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna z podstawami medycyny ratunkowej
 • Rozwój i dobrostan psychiczny dziecka
 • Emisja głosu
 • Stymulowanie rozwoju dziecka

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (opieka żłobkowa, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych, organizator imprez okolicznościowych dla dzieci, centra wsparcia rodziny itp. Posiadane umiejętności i kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie go w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Ma uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych. Absolwent nabędzie także umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychopedagogiki​

Grupa zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Studenci w trakcie toku kształcenia uzyskają wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Realizowany proces kształcenia w tym zakresie pozwala także zdobyć szeroko rozumiane kompetencje pedagogiczne, jak również psychologiczne, mające zastosowanie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kształtuje wieloaspektowe ujmowanie sytuacji wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychopedagogiki:

 • Readaptacja społeczna i opieka pospenitencjarna z elementami pracy socjalnej
 • Diagnostyka resocjalizacyjna
 • Podstawy kryminologii i wiktymologii
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Elementy psychopatologii

Absolwenci po ukończeniu studiów I stopnia przygotowani będą do pracy między innymi w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych. Absolwent Uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z elementami psychopedagogiki​

Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy między innymi w placówkach opiekuńczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne, na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem. Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające rozumienie i realizację działań związanych z opieką i wychowanie ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży. Realizowany w tym zakresie proces kształcenia umożliwia również poszerzenie szeroko rozumianych kompetencji pedagogicznych o znajomość psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i psychospołecznych, umiejętności analizowania i podejmowania właściwych działań w kontekście funkcjonowanie psychospołecznego dzieci i młodzieży.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami psychopedagogiki:

 • Elementy psychopatologii
 • Programy profilaktyczne i terapeutyczne w pracy opiekuńczej i wychowawczej
 • Psychologia uczenia się
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem wychowawczym
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Emisja głosu

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz dziećmi młodzieżą wymagających wsparcia pedagogicznego. Posiadane umiejętności i kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie go w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Absolwent posiada uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą oraz innych instytucjach zajmujących się wsparciem pedagogicznym dzieci i młodzieży.