PSYCHOLOGIA

Psychologia studia zaoczne - Zdobądź kwalifikacje w dziedzinie psychologii

Od roku akademickiego 2019-2020 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii.

Co nas wyróżnia?
  • Spotkania z psychologami-praktykami organizowane minimum dwa razy w roku
  • Działania na rzecz społeczności lokalnych, w których mogą uczestniczyć studenci psychologii, między innymi:
  • warsztaty psychoterapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanych certyfikowanych psychoterapeutów
  • działania psychoprofilaktyczne z zakresu pomocy psychologicznej w okresie pandemii COVID-19 (porady psychologiczne telefoniczne i za pośrednictwem Internetu)
  • Dobre praktyki kierunku psychologia podejmowane na rzecz społeczności lokalnej w latach 2020 i 2021 zyskały uznanie i zostały umieszczone w:

„Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Dobie Pandemii COVID-19″ i w Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Wymiarze Etycznym i Niedyskryminacyjnym”.

Nasze dobre praktyki to:

– „Monitoring i wsparcie psychologiczne studentów i wykładowców uczelni w radzeniu sobie ze stresem epidemii COVID-19″

– „Kształcenie etycznie odpowiedzialnej kadry przyszłych psychologów poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej”

– Wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów – praktyków i psychologów-badaczy

Organizacja studiów​

Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczna, psychologię wychowawczą, psychopatologię, psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów student będzie mógł wybrać dwa spośród interesujących go modułów specjalistycznych:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia uzależnień i promocja zdrowia
  • psychologia edukacji i wychowania
  • psychologia organizacji i biznesu
Uprawnienia

Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów uzyskuje tytuł magistra kierunku psychologia i jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach (np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, służby zdrowia, biznesie i innych). Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów psychologii są przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich a także do dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.