ZASADY DYPLOMOWANIA

Procedura antyplagiatowa

W celu sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym student składa w Dziekanacie Uczelni:

a) Zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego na nośniku CD lub DVD, załączoną do wersji drukowane pracy tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy uzyciu programu WORD oraz w formacie PDF. Złożonana nośniku praca powinna być trwale opisana (imię, nazwisko studenta,
nr albumu, tytuł pracy). Plik zawierający pracę nie może przekraczać rozmiaru 15 MB

b) oświadczenie autora według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AMiSNS z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej – pobierz plik

Szczegółowe regulacje dotyczące sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym zawarte są w zarządzeniu Rektora Uczelni w sprawie procedury antyplagiatowej:

Zarządzenie Rektora z dnia 13 marca 2019 w sprawie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – POBIERZ

Standardy dyplomowania

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie Uczelni:

1) pracy dyplomowej w wersji drukowanej zaakceptowanej przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora – w 3 egzemplarzach

– trzy egzemplarze w miękkiej oprawie – termobindowane, z czego jeden egzemplarz (do akt) dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 2, na którym jest wersja elektroniczna pracy

2) pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez Studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez Promotora poprzez umieszczenie słowa „Akceptuję”, daty i podpisu Promotora

3) oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej

4) karty obiegowej (pobranej uprzednio z zakładki – do pobrania)