Wydział Lekarski

Kierunek lekarski to studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej, których absolwenci uzyskują tytuł zawodowy „lekarz”.

Przygotowujemy do wykonywania zawodu lekarza nowocześnie i profesjonalnie.

 Nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w postaci Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej i kompetentna kadra, zapewniają studentom naukę w sposób nowoczesny i innowacyjny oparty na najnowszych technologiach. Natomiast praktyczny charakter kształcenia potwierdza liczba partnerów programowych (ponad 120) współpracujących z Wydziałami Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Dwa największe elbląskie szpitale: Wojewódzki Szpital Zespolony i Szpital Miejski pełnią funkcję partnerów strategicznych w realizacji medycznych kierunków kształcenia. Mimo akademickiego profilu kształcenia przyszłych lekarzy, praktyczny wymiar kształcenia należy uznać za równie istotny. Uczelnia ma już w tym kształceniu znaczące, 16-letnie doświadczenie.

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji. W wyniku realizacji wszystkich wskazanych efektów uczenia się absolwenci kierunku otrzymają dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, uzyskując po jego zdaniu prawo wykonywania zawodu lekarza, uprawniające do podjęcia pracy przede wszystkim w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, gdzie wykazywane są największe braki personelu lekarskiego, a także w ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.

Kolejności przedmiotów/zajęć ujętych w harmonogramie realizacji programu studiów, została tak zaplanowana, aby sprzyjać realizacji efektów uczenia się . Przyjęto zasadę, iż zajęcia z zakresu treści ogólnych poprzedzają zajęcia dotyczące treści specjalistycznych, a zajęcia teoretyczne poprzedzają zajęcia praktyczne (w tym kliniczne). Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów, będą prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.

Ukończenie studiów umożliwi podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki w szkołach doktorskich.

Studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim o profilu ogólnoakademickim kierowane są do absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz osób, posiadających następujące umiejętności, kompetencje oraz wiedzę:

– umiejętność rozwiązywania zadań z zakresu chemii, biologii w oparciu o wiedzę nabytą w szkole ponadpodstawowej,

 – zdolność do nabywania wiedzy z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych,

– zdolność rozumienia, analizowania, interpretowania i analizowania faktów społecznogospodarczych i z zakresu zdrowia,

– zasób wiadomości w zakresie wiedzy o społeczeństwie,

– umiejętność porozumiewania się przy użyciu różnych technik, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych,

– umiejętność́ komunikowania się w języku obcym.

FORMY KSZTAŁCENIA

Kształcenie praktyczne w zakresie nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych odbywać się będzie w formie zajęć klinicznych nazywanych w uczelni zajęciami praktycznymi (nazwa zgodna z Regulaminem studiów) oraz praktycznym nauczaniem klinicznym, prowadzonych jako ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia przy łóżku chorego lub w ambulatorium. Organizowane są w grupach 6- 12 osobowych i odbywają się w pomieszczeniach Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, klinicznych oddziałach szpitalnych trzech szpitali oraz placówkach ambulatoryjnych.

W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na poznanie języka specjalistycznego z zakresu medycyny. Zajęcia z języka angielskiego kończą się egzaminem pisemnym i ustnym sprawdzającym osiągnięcie założonych efektów uczenia. Egzamin sprawdzi wszystkie umiejętności językowe: gramatykę, mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie.

PRAKTYKI

Zapewniamy, zgodną ze standardem kształcenia dla kierunku lekarskiego, właściwą realizacją praktyk dla studentów, pozwalającą na uzyskanie deklarowanych efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. W szczególności przewidziano właściwy wymiar i formę praktyk w odpowiednich dla kierunku studiów podmiotach leczniczych. Cel, program i terminy realizacji praktyk zostały zaplanowane tak, aby zharmonizować je z procesem kształcenia.

Dziekan dr n. med. Jacek Perliński, prof. uczelni

Ukończył studia na kierunku lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej. Specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Ukończył też podyplomowe studia zarządzania firmą medyczną. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował jako lekarz w Szpitalu Wojskowym i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Następnie był dyrektorem Szpitala Miejskiego w Elblągu. Założył i zarządza NZOZ Twoje Zdrowie El w Elblągu. Współtworzył i wiele lat pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Opublikował kilkadziesiąt prac z zakresu dermatologii, zdrowia publicznego, rehabilitacji i kultury fizycznej. Był radnym 2 kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Rady Miejskiej w Elblągu.

Kontakt: j.perlinski@amisns.edu.pl

 

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

dr n. o zdr. Magdalena Tomczyk

Koordynator kształcenia praktycznego i klinicznego na kierunku lekarskim

kontakt e-mail: m.tomczyk@amisns.edu.pl

dr nauk o kulturze fizycznej Robert Dargiewicz

Koordynator kierunku lekarskiego

kontakt e-mail: r.dargiewicz@amisns.edu.pl

prof. dr hab. Oleś Krzysztof

prof. dr hab. Szpinda Michał 

dr hab. n. med. Januszko- Giergielewicz Beata prof. Uczelni

dr hab. med. Koc-Żórawska Ewa , prof. Uczelni

dr hab. med.  Kosiński Adam, prof. Uczelni

dr hab. Świątkowska- Freund Małgorzata

prof. dr hab. med. Wierzbicki Piotr 

dr n. med. Czerniewski Andrzej

dr n. med. Kogut-Wierzbicka Marzena 

dr n. o zdr. Wołoszyn Przemysław 

dr n. med. Żórawski Marcin

dr n. med. Wachulska Małgorzata 

dr Dargiewicz Robert 

dr Mańko Grzegorz

dr Olejniczak Marek 

dr Penkowski Michał 

dr Romanowski Tomasz 

lek. Rychlicki Maciej 

lek. Wasielewska Ada 

mgr Hońko Przemysław Artur 

mgr Iwankowski Paweł 

mgr Grzanek Łukasz

mgr Śledziński Rafał 

mgr Rybka-Nadolska Anna 

mgr Wojdak-Hassa Ewa 

Formularz uwag o jakości kształcenia

Szanowni Studenci.

Podnoszenie jakości kształcenia w AMiSNS jest jednym z priorytetów działań jej władz.

W konsekwencji proponujemy Państwu anonimowe zgłaszania uwag w tym zakresie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych i dostosowania oferty edukacyjnej do wskazywanych potrzeb.

Wszystkie wpisywane w powyższym formularzu opinie są poddawane uważnej analizie, a władze uczelni podejmują działania służące wyeliminowaniu w przyszłości ryzyka pojawienia się wskazywanych przez Państwa zdarzeń. Dlatego bardzo prosimy o dokładne informacje dotyczące opisywanych spraw i zgłaszanych problemów.

Prosimy, aby pozostawiali Państwo adres email. Umożliwi on kontakt, gdyby wyjaśnienie problemu tego wymagało.

Jednocześnie informujemy, że dostęp do podawanych tu informacji posiadają jedynie władze uczelni.

Z góry dziękujemy zarówno za pozytywne, jak i negatywne opinie w tym zakresie.