ZASADY DYPLOMOWANIA

Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej
Przed złożeniem pracy dyplomowej student musi dostarczyć do dziekanatu: dzienniki/karty zajęć praktycznych oraz dziennik praktyk zawodowych i posiadać wszystkie wpisy w systemie USOS.
1. Zaakceptowana przez promotora praca dyplomowa, powinna być złożona w dziekanacie w dwóch egzemplarzach najpóźniej do końca sesji poprawkowej w ostatnim semestrze:
– jeden egzemplarz do celów archiwizacyjnych dwustronnie drukowany, w miękkiej oprawie. Praca dyplomowa musi być zaakceptowana przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora;
– drugi egzemplarz jednostronnie drukowany w twardej oprawie dla recenzenta.
2. Oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AMiSNS z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej. Powinno się znaleźć na 2 lub ostatniej stronie pracy – musi być podpisane własnoręcznie –pobierz plik

3. W egzemplarzu do celów archiwizacyjnych musi się znaleźć praca dyplomowea na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora.

zmiana zarządzenia – pobierz plik
zarządzenie – pobierz plik
regulamin egzaminu dyplomowego pielęgniarstwo I stopnia – pobierz plik
protokół egzaminu praktycznego – pobierz plik
oświadczenie pacjenta – pobierz plik
karta procesu pielęgnowania – pobierz plik
protokół końcowy – pobierz plik
zagadnienia na egzamin dyplomowy – pobierz plik

zarządzenie – pobierz plik
regulamin egzaminu dyplomowego – pobierz plik
protokół końcowy – pobierz plik
zagadnienia na egzamin dyplomowy – pobierz plik

regulamin egzaminu dyplomowego pielęgniarstwo pomostowe – pobierz plik
zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek pielęgniarstwo – pobierz plik

standardy pisania pracy dyplomowej – pobierz plik
recenzja pracy dyplomowej – pobierz plik
zaświadczenie – praca dyplomowa – pobierz plik

standardy pisania pracy dyplomowej – pobierz plik
załącznik do standardu – pobierz plik
recenzja pracy dyplomowej – pobierz plik
zaświadczenie – praca dyplomowa – pobierz plik

Procedura antyplagiatowa

W wygenerowanym przez system antyplagiatowy raporcie podobieństwa:

współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 30%.