ERASMUS+

Już wkrótce szczegóły programu Erasmus+ na rok 2023!​

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorami programu pod adresem: erasmus@amisns.edu.pl, telefonicznie (tel. 451 177 575) lub osobiście w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (budynek C, pokój 020).

Dla kadry:

Kwestie organizacyjne:

Uczestnik mobilności na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. NFZ wystawia EKUZ najwcześniej miesiąc przed wyjazdem za granicę.

AMiSNS zapewnia wyjeżdżającym pracownikom dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

Uczestnik otrzyma stypendium jako ryczałt na koszty utrzymania i na koszty podróży. Ostateczna kwota zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności jak określono w umowie i kwoty ryczałtowej określonej na podróż.

W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi AMiSNS wspiera uczestników w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania (np. akademiki), możliwe jest także poszukiwanie zakwaterowania we własnym zakresie.

Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (odyseusz.msz.gov.pl).

Należy podać oświadczenie z banku o posiadanym konte walutowym (stypendium jest wypłacane w EUR).

Uczestnik musi dostarczyć zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności oraz, że planowany program prowadzenia zajęć/szkolenia został zrealizowany. Po powrocie z wyjazdu pracownik musi rozliczyć się z AMiSNS w ciągu 5 dni od zakończenia wyjazdu określonego w liście potwierdzającym – Confirmation Of Stay.

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności. Zgodnie z zapisami umowy, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. System wyśle ​​automatycznie uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności. W emailu podany będzie link do raportu. Raport Uczestnika ma formę ankiety online, zawierającej głównie pytania zamknięte.

Uczestnik, który nie złoży Raportu/ Confirmation of Stay, może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE.

Zasady rekrutacji Erasmus+ dla pracowników Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (AMiSNS)

W ramach programu Erasmus+ pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów do krajów Unii Europejskiej w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwoju zawodowego oraz wymiany dobrych praktyk i zacieśnienia współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego.

 

Istnieją dwa rodzaje mobilności pracownika:

Wyjazdy w celach szkoleniowych (SST) – mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej, pracownicy naukowo-techniczni oraz bibliotekarze i lektorzy,
Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) – mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy.

W ramach programu Erasmus+ zakwalifikowany pracownik administracji może wyjechać na szkolenie (2-5 dni roboczych), tzw.: Staff Mobility for Training. Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Organizacją przyjmującą może być każda publiczna lub prywatna organizacja działająca na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży, np. przedsiębiorstwo/firma, organizacja non-profit i inna instytucja. Nie jest możliwe odbycie praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Obie instytucje: wysyłająca i przyjmująca, muszą uzgodnić uprzednio „Porozumienie o mobilności” (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training).

Wyjazd w ramach SST może się odbyć się na następujących zasadach:

pracownik sam szuka i wybiera instytucję przyjmującą (ale może być to również nasza uczelnia partnerska w ramach programu Erasmus+) w celu odbycia szkolenia: polegającego na przyglądaniu się pracy instytucji przyjmującej, wymianie doświadczeń, tzw. „job shadowing”), które trwa 2-5 dni roboczych,
pracownik sam szuka i wybiera tzw. „staff week” – tydzień szkoleniowy, organizowany przez różnorodne instytucje (m.in. uniwersytety) europejskie, np. przy użyciu takich stron jak: http://staffmobility.eu/.

W ramach programu Erasmus+ zakwalifikowany pracownik naukowo-dydaktyczny może wyjechać na 2-5 dni roboczych, tzw. Staff Mobility for Teaching. Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin/5 dni), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów AMiSNS w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), z którymi AMiSNS ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne.

Wybierając uczelnię do której pracownik chciałby wyjechać w ramach Erasmus STA, pracownik powinien sprawdzić listę uczelni krajów partnerskich z którymi AMiSNS ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne (lista jest dostępna u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+).
W sprawie dostępności mobilności w danej instytucji prosimy kontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

W sytuacji kiedy nie odnaleziona została żadna interesująca pracownika oferta z listy partnerów, można poszukać innej uczelni (posiadającej Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE)) w obszarze Unii Europejskiej. Warunkiem jest to, aby uczelnia przyjmująca pracownika zgodziła się podpisać umowę międzyinstytucjonalną z naszą uczelnią na wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych (opcjonalnie pracowników administracji).

 

Liczba mobilności w zakresie, zarówno Staff Mobility for Training, jak i Staff Mobility for Teaching jest ograniczona.

wypełnić Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych, uzgodniony i podpisany przez (Uczestnika programu) – pracownika oraz kierownika/dziekana, a następnie zgłosić się osobiście do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

 

Kolejnym elementem rekrutacji będzie przeprowadzenie kwalifikacji wniosków przez Komisję Rekrutacyjną. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kryteriami rekrutacji kandydatów. Opracowane kryteria zgodne są z zasadą równości szans, sprawiedliwą rekrutacją oraz przejrzystą i spójną procedurą wyboru.

Kryteria będące brane pod uwagę przy rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie:

kwalifikacje zawodowe kandydatów odpowiadające specyfikacji mobilności,
motywacja kandydatów do wzięcia udziału w mobilności,
gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu (przygotowanie, mobilność, wdrożenie i upowszechnienie rezultatów),
znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach zgodnie z wymogami instytucji przyjmującej.
Na podstawie protokołu Komisji zostanie wyłoniona lista kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą korespondencji mailowej.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski kandydatów, które zostaną złożone po rozdysponowaniu wszystkich środków finansowych, mogą zostać zarejestrowane na liście rezerwowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zakwalifikowaniu do programu, należy przystąpić do wypełnienia dokumentów, których wymaga AMiSNS.

Umowa finansowa pomiędzy AMiSNS a pracownikiem zostanie przygotowana na podstawie dostarczonych dokumentów, na miejscu u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ :

Indywidualny Program Nauczania/Szkolenia – Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching / Training
Pracownik powinien skontaktować się osobiście lub przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ z instytucją/uczelnią przyjmującą z wnioskiem o mobilność. Pozostaje ustalić terminy swojego pobytu oraz tzw. Mobility Agreement, czyli zakres i rodzaj zadań, które będziemy wykonywać podczas pobytu. Mobility Agreement musi być podpisany przez przedstawicieli instytucji/uczelni przyjmującej (papierowa kopia skanu). Po otrzymaniu potwierdzenia od instytucji/uczelni przyjmującej należy przekazać uzupełniony Mobility Agreement ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodniony i podpisany przez kierownika/dziekana.

Potwierdzenie zawartego ubezpieczenia na cały okres mobilności (kopia umowy ubezpieczenia)
Uczestnik mobilności na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie. Szczegółowe informacje pod linkiem Kwestie organizacyjne.

Oświadczenie o rejestracji w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Odyseusz”
Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych: odyseusz.msz.gov.pl .

4. Oświadczenie z banku o posiadanym koncie bankowym

Należy podać oświadczenie z banku o posiadanym koncie walutowym (stypendium jest wypłacane w EUR).

Po skompletowaniu dokumentów (nie wcześniej niż 30 dni przed i nie później niż 10 dni przed mobilnością), możliwe będzie podpisanie umowy finansowej. Umowę należy podpisać u Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+. Pracownik zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania umowy finansowej.

Zawarcie umowy finansowej pomiędzy AMiSNS, a pracownikiem stanowi podstawę do przyznania grantu na wyjazd.

Całkowite dofinansowanie mobilności: Kwota dofinansowania = liczba dni szkolenia x stawka dzienna do danego kraju (Tabela nr1) + dofinansowanie kosztów podróży (Tabela nr 2).

Data rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszym, a data zakończenia mobilności będzie ostatnim dniem, w jakim Uczestnik zgodnie z umową finansową – musi być obecny w instytucji przyjmującej. Okres mobilności nie obejmuje dni przeznaczonych na podróż, i dni te nie podlegają dofinansowaniu. Dni przeznaczone na podróż będą dodane do okresu wyjazdu. Za ten okres nie zostanie wypłacone Uczestnikowi Wsparcie Indywidualne.

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów pracowników obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu Erasmus+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

– Tabela nr 1 dotycząca stawek dziennych w zależności od docelowego kraju mobilności:

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania –Stawka dzienna 180 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy -Stawka dzienna 160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry -Stawka dzienna 140 €

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

 

– Tabela nr 2 dotycząca dofinansowania kosztów podróży w zależności od odległości do miejsca docelowego:

przy dystansie 0 – 99 km

23 euro na uczestnika

przy dystansie 100 – 499 km

180 euro na uczestnika

przy dystansie 500 – 1999 km

275 euro na uczestnika

przy dystansie 2000 – 2999 km

360 euro na uczestnika

przy dystansie 3000 – 3999 km

530 euro na uczestnika

przy dystansie 4000 – 7999 km

820 euro na uczestnika

przy dystansie 8000 lub więcej

1500 euro na uczestnika

 

Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+ (distance calculator).

Stypendium programu Erasmus+ nie podlega opodatkowaniu.

Po powrocie z wyjazdu pracownik musi rozliczyć się z AMiSNS w ciągu 5 dni od zakończenia wyjazdu określonego w liście potwierdzającym – Confirmation of Stay (Confirmation of Teaching, Confirmation of Training).

Confirmation of Stay – zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia mobilności oraz, że planowany program prowadzenia zajęć/szkolenia został zrealizowany.

Jednym ostatnich etapów rozliczenia jest wypełnienie ankiety pracownika online, oceniającej pobyt zagraniczny pracownika. Pracownicy wypełniają ankietę wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT). Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość mailowa z linkiem do formularza ankiety on-line. Taka wiadomość jest wysyłana w ostatnim dniu pobytu na stypendium (według „end date” wpisanej do MT). AMiSNS ma wgląd w liczbę nadesłanych ankiet i może monitować osoby o dopełnienie tego obowiązku. Szczegółowe informacje pod linkiem Kwestie organizacyjne.